αἰῶνος
Englishman's Concordance
αἰῶνος (aiōnos) — 25 Occurrences

Matthew 13:22 N-GMS
GRK: μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ
NAS: and the worry of the world and the deceitfulness
KJV: of this world, and
INT: care the age and the

Matthew 13:39 N-GMS
GRK: θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν οἱ
NAS: is the end of the age; and the reapers
KJV: the end of the world; and
INT: [the] harvest [the] completion of the age is

Matthew 13:40 N-GMS
GRK: συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος
NAS: so shall it be at the end of the age.
KJV: the end of this world.
INT: completion of the age

Matthew 13:49 N-GMS
GRK: συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ
NAS: it will be at the end of the age; the angels
KJV: the end of the world: the angels
INT: completion of the age will go out the

Matthew 24:3 N-GMS
GRK: συντελείας τοῦ αἰῶνος
NAS: and of the end of the age?
KJV: and of the end of the world?
INT: the completion of the age

Matthew 28:20 N-GMS
GRK: συντελείας τοῦ αἰῶνος
NAS: even to the end of the age.
KJV: the end of the world. Amen.
INT: completion of the age

Mark 4:19 N-GMS
GRK: μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ
NAS: but the worries of the world, and the deceitfulness
KJV: of this world, and
INT: cares the of this life and the

Luke 1:70 N-GMS
GRK: ἁγίων ἀπ' αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ
NAS: of His holy prophets from of old--
KJV: which have been since the world began:
INT: holy of old prophets of his

Luke 16:8 N-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι
NAS: of this age are more shrewd
KJV: the children of this world are in
INT: sons the age of this more wise

Luke 20:34 N-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν
NAS: of this age marry
KJV: The children of this world marry, and
INT: sons of the age this marry

Luke 20:35 N-GMS
GRK: καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν
NAS: to attain to that age and the resurrection
KJV: that world, and
INT: having been accounted worthy to the age that to obtain

John 9:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη
NAS: Since the beginning of time it has never
KJV: Since the world began was it not
INT: out of the age never it was heard

Acts 3:21 N-GMS
GRK: ἁγίων ἀπ' αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν
NAS: prophets from ancient time.
KJV: prophets since the world began.
INT: holy from of old his prophets

Acts 15:18 N-GMS
GRK: γνωστὰ ἀπ' αἰῶνος ἐστίν τῷ
NAS: THESE THINGS KNOWN FROM LONG AGO.
KJV: works from the beginning of the world.
INT: known from eternity are

1 Corinthians 1:20 N-GMS
GRK: συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου οὐχὶ
NAS: of this age? Has not God
KJV: of this world? hath
INT: debater the age of this not

1 Corinthians 2:6 N-GMS
GRK: οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ
NAS: not of this age nor
KJV: of this world, nor
INT: not the age of this nor

1 Corinthians 2:6 N-GMS
GRK: ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν
NAS: of this age, who are passing away;
KJV: of this world, that come to nought:
INT: rulers the age of this who

1 Corinthians 2:8 N-GMS
GRK: ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν
NAS: of this age has understood;
KJV: of the princes of this world knew: for
INT: rulers the age of this has understood

2 Corinthians 4:4 N-GMS
GRK: θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν
NAS: of this world has blinded
KJV: of this world hath blinded
INT: god of the age this blinded

Galatians 1:4 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος
NAS: evil age, according
KJV: evil world, according
INT: out of the age of the has come presently

Ephesians 3:21 N-GMS
GRK: γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων
NAS: generations forever and ever.
KJV: all ages, world without end. Amen.
INT: generations of the age of the ages

Hebrews 1:8 N-GMS
GRK: αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ
NAS: IS FOREVER AND EVER, AND THE RIGHTEOUS
KJV: ever and ever: a sceptre
INT: age of the age and the

Hebrews 6:5 N-GMS
GRK: τε μέλλοντος αἰῶνος
NAS: and the powers of the age to come,
KJV: and the powers of the world to come,
INT: moreover of [the] to come age

2 Peter 3:18 N-GMS
GRK: εἰς ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν
NAS: now and to the day of eternity. Amen.
KJV: and for ever. Amen.
INT: to [the] day of eternity Amen

Jude 1:25 N-GMS
GRK: παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν
NAS: before all time and now and forever.
INT: all time and now

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page