297. ἀμφότερος (amphoteroi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 297. ἀμφότερος (amphoteroi) — 14 Occurrences

Matthew 9:17 Adj-NMP
GRK: καινούς καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται
NAS: wineskins, and both are preserved.
KJV: bottles, and both are preserved.
INT: new and both are preserved together

Matthew 13:30 Adj-ANP
GRK: ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ
NAS: Allow both to grow together until
KJV: Let both grow together until
INT: Allow to grow together both until the

Matthew 15:14 Adj-NMP
GRK: ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον
NAS: a blind man, both will fall
KJV: lead the blind, both shall fall into
INT: if lead both into a pit

Luke 1:6 Adj-NMP
GRK: δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ
NAS: They were both righteous in the sight
KJV: And they were both righteous before
INT: moreover righteous both before

Luke 1:7 Adj-NMP
GRK: στεῖρα καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν
NAS: was barren, and they were both advanced
KJV: and they both were [now] well stricken
INT: barren and both advanced in

Luke 5:7 Adj-ANP
GRK: καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα
NAS: and filled both of the boats,
KJV: and filled both the ships, so
INT: and filled both the boats

Luke 6:39 Adj-NMP
GRK: ὁδηγεῖν οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον
NAS: a blind man, can he? Will they not both fall
KJV: shall they not both fall into
INT: to lead not both into a pit

Luke 7:42 Adj-DMP
GRK: αὐτῶν ἀποδοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο τίς
NAS: he graciously forgave them both. So
KJV: he frankly forgave them both. Tell me
INT: they [wherewithal] to pay both he forgave which

Acts 8:38 Adj-NMP
GRK: καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ
NAS: to stop; and they both went down
KJV: they went down both into
INT: And they went down both to the

Acts 19:16 Adj-GMP
GRK: πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ'
NAS: on them and subdued all of them and overpowered
INT: evil having overpowered them all prevailed against

Acts 23:8 Adj-ANP
GRK: ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα
NAS: acknowledge them all.
KJV: the Pharisees confess both.
INT: acknowledge both

Ephesians 2:14 Adj-ANP
GRK: ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ
NAS: who made both [groups into] one
KJV: who hath made both one, and
INT: having made both one and

Ephesians 2:16 Adj-AMP
GRK: ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ
NAS: and might reconcile them both in one
KJV: that he might reconcile both unto God
INT: might reconcile both in one

Ephesians 2:18 Adj-NMP
GRK: προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ
NAS: for through Him we both have
KJV: him we both have access
INT: access both by one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page