ἀπαγγείλατέ
Englishman's Concordance
ἀπαγγείλατέ (apangeilate) — 5 Occurrences

Matthew 2:8 V-AMA-2P
GRK: δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως
NAS: you have found [Him], report to me, so
KJV: me word again, that
INT: moreover you shall have found [him] bring word back to me that

Matthew 11:4 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ
NAS: to them, Go and report to John
KJV: John again those things which
INT: to them Having gone relate to John what

Matthew 28:10 V-AMA-2P
GRK: φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: go and take word to My brethren
KJV: afraid: go tell my brethren
INT: Fear Go tell the brothers

Luke 7:22 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ
NAS: to them, Go and report to John
KJV: Go your way, and tell John
INT: to them Having gone relate to John what

Acts 12:17 V-AMA-2P
GRK: εἶπέν τε Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ
NAS: And he said, Report these things
KJV: he said, Go shew these things
INT: he said moreover Report to James and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page