ἀπαγγέλλοντες
Englishman's Concordance
ἀπαγγέλλοντες (apangellontes) — 1 Occurrence

Luke 13:1 V-PPA-NMP
GRK: τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ
NAS: present who reported to Him about
KJV: that season some that told him of
INT: time telling him about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page