ἀπήγγελλον
Englishman's Concordance
ἀπήγγελλον (apēngellon) — 1 Occurrence

Acts 26:20 V-IIA-1S
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ
NAS: but [kept] declaring both to those
KJV: But shewed first unto them of
INT: to the Gentiles declaring [to them] to repent and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page