ἀπήγγειλεν
Englishman's Concordance
ἀπήγγειλεν (apēngeilen) — 10 Occurrences

Mark 16:10 V-AIA-3S
GRK: ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ'
NAS: She went and reported to those
KJV: went and told them that had been
INT: She having gone told [it] to the [ones] with

Luke 8:47 V-AIA-3S
GRK: ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς
NAS: and fell down before Him, and declared in the presence
KJV: him, she declared unto him
INT: she touched him she declared before all

Luke 14:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ
NAS: came [back] and reported this
KJV: servant came, and shewed his lord
INT: the servant reported to the master

Acts 5:25 V-AIA-3S
GRK: δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι
NAS: came and reported to them, The men
KJV: one and told them, saying,
INT: moreover a certain one reported to them

Acts 11:13 V-AIA-3S
GRK: ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν
NAS: And he reported to us how he had seen
KJV: And he shewed us how
INT: he related moreover to us

Acts 12:14 V-AIA-3S
GRK: εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν
NAS: but ran in and announced that Peter
KJV: but ran in, and told how Peter stood
INT: having run in but she reported to be standing

Acts 16:36 V-AIA-3S
GRK: ἀπήγγειλεν δὲ ὁ
NAS: And the jailer reported these words
KJV: the keeper of the prison told this
INT: reported moreover the

Acts 22:26 V-AIA-3S
GRK: τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων Τί
NAS: to the commander and told him, saying,
KJV: [that], he went and told the chief captain,
INT: to the chief captain he reported [it] saying what

Acts 23:16 V-AIA-3S
GRK: τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ
NAS: the barracks and told Paul.
KJV: into the castle, and told Paul.
INT: the barracks he reported [it] to Paul

Acts 28:21 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν
NAS: come here and reported or
KJV: that came shewed or
INT: of the brothers reported or said

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page