ἀπαγγέλλοντας
Englishman's Concordance
ἀπαγγέλλοντας (apangellontas) — 1 Occurrence

Acts 15:27 V-PPA-AMP
GRK: διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά
NAS: will also report the same things
KJV: also tell [you] the same things
INT: by word telling [you] the same things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page