ἀπαγγέλλουσιν
Englishman's Concordance
ἀπαγγέλλουσιν (apangellousin) — 1 Occurrence

1 Thessalonians 1:9 V-PIA-3P
GRK: περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον
NAS: For they themselves report about
KJV: they themselves shew of us
INT: concerning us report what reception

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page