ἀπήγαγον
Englishman's Concordance
ἀπήγαγον (apēgagon) — 7 Occurrences

Matthew 26:57 V-AIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν
NAS: Jesus led Him away to Caiaphas,
KJV: on Jesus led [him] away to
INT: Jesus led [him] away to Caiaphas

Matthew 27:2 V-AIA-3P
GRK: δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν
NAS: and they bound Him, and led Him away and delivered
KJV: him, they led [him] away, and
INT: having bound him they led away [him] and delivered him to

Matthew 27:31 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: His [own] garments back on Him, and led Him away to crucify
KJV: led him away to crucify
INT: of him and led away him to

Mark 14:53 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν
NAS: They led Jesus away
KJV: Jesus away to
INT: And they led away Jesus

Mark 15:16 V-AIA-3P
GRK: δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω
NAS: The soldiers took Him away into the palace
KJV: led him away into the hall,
INT: and [the] soldiers led away him within

Luke 22:66 V-AIA-3P
GRK: γραμματεῖς καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: and scribes, and they led Him away to their council
INT: scribes and they led him into

Luke 23:26 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι
NAS: When they led Him away, they seized
KJV: him away, they laid hold upon
INT: And as they led away him having laid hold on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page