520. ἀπάγω (apagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 520. ἀπάγω (apagó) — 16 Occurrences

Matthew 7:13 V-PPA-NFS
GRK: ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν
NAS: is broad that leads to destruction,
KJV: [is] the way, that leadeth to
INT: way which leads to

Matthew 7:14 V-PPA-NFS
GRK: ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν
NAS: is narrow that leads to life,
KJV: [is] the way, which leadeth unto life,
INT: way that leads to

Matthew 26:57 V-AIA-3P
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν
NAS: Jesus led Him away to Caiaphas,
KJV: on Jesus led [him] away to
INT: Jesus led [him] away to Caiaphas

Matthew 27:2 V-AIA-3P
GRK: δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν
NAS: and they bound Him, and led Him away and delivered
KJV: him, they led [him] away, and
INT: having bound him they led away [him] and delivered him to

Matthew 27:31 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: His [own] garments back on Him, and led Him away to crucify
KJV: led him away to crucify
INT: of him and led away him to

Mark 14:44 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς
NAS: He is the one; seize Him and lead Him away under guard.
KJV: him, and lead [him] away safely.
INT: him and lead [him] away securely

Mark 14:53 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν
NAS: They led Jesus away
KJV: Jesus away to
INT: And they led away Jesus

Mark 15:16 V-AIA-3P
GRK: δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω
NAS: The soldiers took Him away into the palace
KJV: led him away into the hall,
INT: and [the] soldiers led away him within

Luke 13:15 V-PPA-NMS
GRK: φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει
NAS: from the stall and lead him away to water
KJV: and lead [him] away to watering?
INT: stall and having led [it] away give [it] drink

Luke 21:12 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ φυλακάς ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς
NAS: and prisons, bringing you before
INT: and prisons bringing [you] before kings

Luke 22:66 V-AIA-3P
GRK: γραμματεῖς καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: and scribes, and they led Him away to their council
INT: scribes and they led him into

Luke 23:26 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν ἐπιλαβόμενοι
NAS: When they led Him away, they seized
KJV: him away, they laid hold upon
INT: And as they led away him having laid hold on

Acts 12:19 V-ANP
GRK: φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι καὶ κατελθὼν
NAS: and ordered that they be led away [to execution]. Then
KJV: and commanded that [they] should be put to death. And
INT: guards he commanded [them] to be led away [to death] And having gone down

Acts 23:17 V-PMA-2P
GRK: νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν
NAS: to him and said, Lead this
KJV: unto [him], and said, Bring this
INT: young man this take to the

Acts 24:7 V-AIA-3S
GRK: χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν
KJV: violence took [him] away out of
INT: hands of us took away [him]

1 Corinthians 12:2 V-PPM/P-NMP
GRK: ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι
NAS: you were pagans, [you were] led astray to the mute
KJV: Gentiles, carried away unto
INT: anyhow you might be led led away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page