ἀρχισυνάγωγον
Englishman's Concordance
ἀρχισυνάγωγον (archisynagōgon) — 1 Occurrence

Acts 18:17 N-AMS
GRK: Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν
NAS: of Sosthenes, the leader of the synagogue, and [began] beating
KJV: Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat
INT: Sosthenes the ruler of the synagogue they beat [him] before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page