ἀρχισυναγώγου
Englishman's Concordance
ἀρχισυναγώγου (archisynagōgou) — 3 Occurrences

Mark 5:35 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι
NAS: they came from the [house of] the synagogue official, saying,
KJV: from the ruler of the synagogue's [house certain] which said,
INT: from the ruler of synagogue's [house] saying

Mark 5:38 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου καὶ θεωρεῖ
NAS: to the house of the synagogue official; and He saw
KJV: the house of the ruler of the synagogue, and
INT: house of the ruler of the synagogue and he beholds

Luke 8:49 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι
NAS: came from [the house of] the synagogue official, saying,
KJV: from the ruler of the synagogue's [house], saying
INT: from the ruler of synagogue saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page