ἀρξάμενος
Englishman's Concordance
ἀρξάμενος (arxamenos) — 8 Occurrences

Matthew 14:30 V-APM-NMS
GRK: ἐφοβήθη καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν
KJV: and beginning to sink,
INT: he was afraid and having begun to sink he cried out

Matthew 20:8 V-APM-NMS
GRK: τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν
KJV: [their] hire, beginning from
INT: the wages having begun from the

Luke 23:5 V-APM-NMS
GRK: Ἰουδαίας καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
KJV: all Jewry, beginning from Galilee
INT: of Judea and has begun from

Luke 24:27 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως
KJV: And beginning at Moses
INT: And having begun from Moses

Acts 1:22 V-APM-NMS
GRK: ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ
KJV: Beginning from the baptism
INT: having begun from the

Acts 8:35 V-APM-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
KJV: mouth, and began at the same
INT: of him and having begun from the

Acts 10:37 V-APM-NMS
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
KJV: all Judaea, and began from Galilee,
INT: Judea having begun from

Acts 11:4 V-APM-NMS
GRK: ἀρξάμενος δὲ Πέτρος
KJV: Peter rehearsed [the matter] from the beginning, and expounded
INT: having begun moreover Peter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page