βλασφημηθήσεται
Englishman's Concordance
βλασφημηθήσεται (blasphēmēthēsetai) — 1 Occurrence

2 Peter 2:2 V-FIP-3S
GRK: τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
NAS: of the truth will be maligned;
KJV: of truth shall be evil spoken of.
INT: of the truth will be evil spoken of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page