ἐβλασφήμει
Englishman's Concordance
ἐβλασφήμει (eblasphēmei) — 1 Occurrence

Luke 23:39 V-IIA-3S
GRK: κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν λέγων
NAS: who were hanged [there] was hurling abuse at Him, saying,
KJV: which were hanged railed on him,
INT: having been hanged criminals railed at him saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page