ἐβλασφήμησαν
Englishman's Concordance
ἐβλασφήμησαν (eblasphēmēsan) — 3 Occurrences

Revelation 16:9 V-AIA-3P
GRK: μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα
NAS: heat; and they blasphemed the name
KJV: heat, and blasphemed the name of God,
INT: great and they blasphemed the name

Revelation 16:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν
NAS: and they blasphemed the God of heaven
KJV: And blasphemed the God of heaven
INT: and blasphemed the God

Revelation 16:21 V-AIA-3P
GRK: ἀνθρώπους καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι
NAS: and men blasphemed God
KJV: and men blasphemed God because of
INT: men and blasphemed the men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page