βλασφημεῖν
Englishman's Concordance
βλασφημεῖν (blasphēmein) — 3 Occurrences

Acts 26:11 V-PNA
GRK: αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν περισσῶς τε
NAS: I tried to force them to blaspheme; and being furiously
KJV: and compelled [them] to blaspheme; and
INT: them I compelled [them] to blaspheme Exceedingly moreover

1 Timothy 1:20 V-PNA
GRK: παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν
NAS: that they will be taught not to blaspheme.
KJV: they may learn not to blaspheme.
INT: they might be disciplined not to blaspheme

Titus 3:2 V-PNA
GRK: μηδένα βλασφημεῖν ἀμάχους εἶναι
NAS: to malign no one, to be peaceable,
KJV: To speak evil of no man, to be
INT: no one to speak evil of peaceable to be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 987
35 Occurrences


βλασφημῆσαι — 1 Occ.
βλασφημήσαντι — 1 Occ.
βλασφημήσῃ — 1 Occ.
βλασφημήσωσιν — 1 Occ.
βλασφημῆται — 2 Occ.
βλασφημηθήσεται — 1 Occ.
βλασφημεῖ — 2 Occ.
βλασφημεῖν — 3 Occ.
Βλασφημεῖς — 1 Occ.
βλασφημείσθω — 1 Occ.
βλασφημεῖται — 2 Occ.
βλασφημοῦμαι — 1 Occ.
βλασφημούμεθα — 1 Occ.
βλασφημοῦντας — 1 Occ.
βλασφημοῦντες — 5 Occ.
βλασφημούντων — 1 Occ.
βλασφημοῦσιν — 3 Occ.
ἐβλασφήμησαν — 3 Occ.
Ἐβλασφήμησεν — 1 Occ.
ἐβλασφήμει — 1 Occ.
ἐβλασφήμουν — 2 Occ.
Additional Entries
βλαστήσασα — 1 Occ.
ἐβλάστησεν — 2 Occ.
Βλάστον — 1 Occ.
βλασφημῆσαι — 1 Occ.
βλασφημήσαντι — 1 Occ.
βλασφημήσῃ — 1 Occ.
βλασφημήσωσιν — 1 Occ.
βλασφημῆται — 2 Occ.
βλασφημηθήσεται — 1 Occ.
βλασφημεῖ — 2 Occ.
Βλασφημεῖς — 1 Occ.
βλασφημείσθω — 1 Occ.
βλασφημεῖται — 2 Occ.
βλασφημοῦμαι — 1 Occ.
βλασφημούμεθα — 1 Occ.
βλασφημοῦντας — 1 Occ.
βλασφημοῦντες — 5 Occ.
βλασφημούντων — 1 Occ.
βλασφημοῦσιν — 3 Occ.
ἐβλασφήμησαν — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page