Ἐβλασφήμησεν
Englishman's Concordance
Ἐβλασφήμησεν (Eblasphēmēsen) — 1 Occurrence

Matthew 26:65 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν τί ἔτι
NAS: and said, He has blasphemed! What
KJV: He hath spoken blasphemy; what
INT: of him saying He has blasphemed why any more

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page