βλασφημοῦντας
Englishman's Concordance
βλασφημοῦντας (blasphēmountas) — 1 Occurrence

Acts 19:37 V-PPA-AMP
GRK: ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν
NAS: nor blasphemers of our goddess.
KJV: nor yet blasphemers of your
INT: temple plunderers nor are defaming the goddess

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page