βλασφημοῦντες
Englishman's Concordance
βλασφημοῦντες (blasphēmountes) — 5 Occurrences

Luke 22:65 V-PPA-NMP
GRK: ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς
NAS: things against Him, blaspheming.
KJV: other things blasphemously spake they
INT: other things many blaspheming they said to

Acts 13:45 V-PPA-NMP
GRK: Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες
NAS: by Paul, and were blaspheming.
KJV: contradicting and blaspheming.
INT: Paul spoken blaspheming

1 Peter 4:4 V-PPA-NMP
GRK: ἀσωτίας ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες
NAS: of dissipation, and they malign [you];
KJV: of riot, speaking evil of [you]:
INT: of debauchery overflow speaking evil [of you]

2 Peter 2:10 V-PPA-NMP
GRK: οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες
NAS: they do not tremble when they revile angelic majesties,
KJV: afraid to speak evil of dignities.
INT: not they tremble speaking evil of

2 Peter 2:12 V-PPA-NMP
GRK: οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες ἐν τῇ
NAS: and killed, reviling where
KJV: destroyed, speak evil of
INT: what they are ignorant of speaking evil in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page