διδασκαλίᾳ
Englishman's Concordance
διδασκαλίᾳ (didaskalia) — 11 Occurrences

Romans 12:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδασκαλίᾳ
NAS: or he who teaches, in his teaching;
KJV: he that teacheth, on teaching;
INT: in the teaching

1 Timothy 1:10 N-DFS
GRK: τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
NAS: is contrary to sound teaching,
KJV: that is contrary to sound doctrine;
INT: this being sound teaching is opposed to

1 Timothy 4:13 N-DFS
GRK: παρακλήσει τῇ διδασκαλίᾳ
NAS: [of Scripture], to exhortation and teaching.
KJV: to exhortation, to doctrine.
INT: to exhortation to teaching

1 Timothy 4:16 N-DFS
GRK: καὶ τῇ διδασκαλίᾳ ἐπίμενε αὐτοῖς
NAS: to yourself and to your teaching; persevere
KJV: and unto the doctrine; continue
INT: and to the teaching continue in them

1 Timothy 5:17 N-DFS
GRK: λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ
NAS: at preaching and teaching.
KJV: the word and doctrine.
INT: word and teaching

1 Timothy 6:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται
NAS: of God and [our] doctrine will not be spoken against.
KJV: of God and [his] doctrine be not
INT: and the teaching be blasphemed

1 Timothy 6:3 N-DFS
GRK: κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ
NAS: Christ, and with the doctrine conforming
KJV: and to the doctrine which is according
INT: according to godliness teaching

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: μου τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ἀγωγῇ
NAS: Now you followed my teaching, conduct,
KJV: my doctrine, manner of life,
INT: of me the teaching the conduct

Titus 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ
NAS: in sound doctrine and to refute
KJV: by sound doctrine both to exhort
INT: with the teaching sound

Titus 2:1 N-DFS
GRK: τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
NAS: are fitting for sound doctrine.
KJV: become sound doctrine:
INT: sound doctrine

Titus 2:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν σεμνότητα
NAS: [with] purity in doctrine, dignified,
KJV: in doctrine [shewing] uncorruptness,
INT: in teaching uncorruptness dignity

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page