1319. διδασκαλία (didaskalia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1319. διδασκαλία (didaskalia) — 21 Occurrences

Matthew 15:9 N-AFP
GRK: με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS
KJV: teaching [for] doctrines the commandments
INT: me teaching [as] teachings [the] precepts of men

Mark 7:7 N-AFP
GRK: με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS
KJV: teaching [for] doctrines the commandments
INT: me teaching [as] teachings precepts of men

Romans 12:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδασκαλίᾳ
NAS: or he who teaches, in his teaching;
KJV: he that teacheth, on teaching;
INT: in the teaching

Romans 15:4 N-AFS
GRK: τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα
NAS: was written for our instruction, so
KJV: for our learning, that we
INT: our instruction was written before that

Ephesians 4:14 N-GFS
GRK: ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ
NAS: wind of doctrine, by the trickery
KJV: every wind of doctrine, by the sleight
INT: wind of teaching in the

Colossians 2:22 N-AFP
GRK: ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων
NAS: with the commandments and teachings of men?
KJV: the commandments and doctrines of men?
INT: precepts and teachings of men

1 Timothy 1:10 N-DFS
GRK: τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
NAS: is contrary to sound teaching,
KJV: that is contrary to sound doctrine;
INT: this being sound teaching is opposed to

1 Timothy 4:1 N-DFP
GRK: πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων
NAS: spirits and doctrines of demons,
KJV: spirits, and doctrines of devils;
INT: deceiving and teachings of demons

1 Timothy 4:6 N-GFS
GRK: τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας
NAS: and of the sound doctrine which
KJV: of good doctrine, whereunto
INT: of the good teaching which you have closely followed

1 Timothy 4:13 N-DFS
GRK: παρακλήσει τῇ διδασκαλίᾳ
NAS: [of Scripture], to exhortation and teaching.
KJV: to exhortation, to doctrine.
INT: to exhortation to teaching

1 Timothy 4:16 N-DFS
GRK: καὶ τῇ διδασκαλίᾳ ἐπίμενε αὐτοῖς
NAS: to yourself and to your teaching; persevere
KJV: and unto the doctrine; continue
INT: and to the teaching continue in them

1 Timothy 5:17 N-DFS
GRK: λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ
NAS: at preaching and teaching.
KJV: the word and doctrine.
INT: word and teaching

1 Timothy 6:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται
NAS: of God and [our] doctrine will not be spoken against.
KJV: of God and [his] doctrine be not
INT: and the teaching be blasphemed

1 Timothy 6:3 N-DFS
GRK: κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ
NAS: Christ, and with the doctrine conforming
KJV: and to the doctrine which is according
INT: according to godliness teaching

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: μου τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ἀγωγῇ
NAS: Now you followed my teaching, conduct,
KJV: my doctrine, manner of life,
INT: of me the teaching the conduct

2 Timothy 3:16 N-AFS
GRK: ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν πρὸς ἐλεγμόν
NAS: and profitable for teaching, for reproof,
KJV: for doctrine, for
INT: profitable for teaching for reproof

2 Timothy 4:3 N-GFS
GRK: τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται
NAS: sound doctrine; but [wanting] to have their ears
KJV: endure sound doctrine; but after
INT: sound teaching not they will endure

Titus 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ
NAS: in sound doctrine and to refute
KJV: by sound doctrine both to exhort
INT: with the teaching sound

Titus 2:1 N-DFS
GRK: τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
NAS: are fitting for sound doctrine.
KJV: become sound doctrine:
INT: sound doctrine

Titus 2:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν σεμνότητα
NAS: [with] purity in doctrine, dignified,
KJV: in doctrine [shewing] uncorruptness,
INT: in teaching uncorruptness dignity

Titus 2:10 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ
NAS: that they will adorn the doctrine of God
KJV: they may adorn the doctrine of God
INT: that the doctrine of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page