455. ἀνοίγω (anoigó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 455. ἀνοίγω (anoigó) — 77 Occurrences

Matthew 2:11 V-APA-NMP
GRK: αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς
NAS: Him. Then, opening their treasures,
KJV: and when they had opened their
INT: him and having opened the treasures

Matthew 3:16 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: the heavens were opened, and he saw
KJV: the heavens were opened unto him,
INT: and behold were opened to him the

Matthew 5:2 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
NAS: He opened His mouth
KJV: And he opened his mouth,
INT: And having opened the mouth

Matthew 7:7 V-FIP-3S
GRK: κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
NAS: knock, and it will be opened to you.
KJV: and it shall be opened unto you:
INT: knock and it will be opened to you

Matthew 7:8 V-FIP-3S
GRK: τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται
NAS: and to him who knocks it will be opened.
KJV: to him that knocketh it shall be opened.
INT: to him that knocks it will be opened

Matthew 9:30 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ
NAS: And their eyes were opened. And Jesus
KJV: their eyes were opened; and Jesus
INT: And were opened their

Matthew 13:35 V-FIA-1S
GRK: προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς
NAS: the prophet: I WILL OPEN MY MOUTH
KJV: saying, I will open my
INT: prophet saying I will open in parables

Matthew 17:27 V-APA-NMS
GRK: ἆρον καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα
NAS: that comes up; and when you open its mouth,
KJV: and when thou hast opened his
INT: take and having opened the mouth

Matthew 20:33 V-ASP-3P
GRK: Κύριε ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: [we want] our eyes to be opened.
KJV: our eyes may be opened.
INT: Lord that might be opened the eyes

Matthew 25:11 V-AMA-2S
GRK: Κύριε κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
NAS: Lord, lord, open up for us.'
KJV: Lord, Lord, open to us.
INT: Lord Lord open to us

Matthew 27:52 V-AIP-3P
GRK: τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ
NAS: The tombs were opened, and many bodies
KJV: And the graves were opened; and many
INT: the tombs were opened and many

Mark 7:35 V-AIP-3P
GRK: καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ
NAS: And his ears were opened, and the impediment
INT: And immediately were opened his

Luke 1:64 V-AIP-3S
GRK: ἀνεῴχθη δὲ τὸ
NAS: his mouth was opened and his tongue
KJV: his mouth was opened immediately, and
INT: was opened moreover the

Luke 3:21 V-ANP
GRK: καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανὸν
NAS: heaven was opened,
KJV: praying, the heaven was opened,
INT: and praying was opened the heaven

Luke 11:9 V-FIP-3S
GRK: κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν
NAS: knock, and it will be opened to you.
KJV: and it shall be opened unto you.
INT: knock and it will be opened to you

Luke 11:10 V-FIP-3S
GRK: τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται
NAS: and to him who knocks, it will be opened.
KJV: to him that knocketh it shall be opened.
INT: to him that knocks it will be opened

Luke 12:36 V-ASA-3P
GRK: κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ
NAS: that they may immediately open [the door] to him when he comes
KJV: knocketh, they may open unto him
INT: having knocked immediately they might open to him

Luke 13:25 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν καὶ
NAS: Lord, open up to us!' then
KJV: Lord, Lord, open unto us; and
INT: saying Lord open to us and

John 1:51 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς
NAS: the heavens opened and the angels
KJV: heaven open, and
INT: the heaven opened and the

John 9:10 V-AIP-3P
GRK: Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ
NAS: then were your eyes opened?
KJV: thine eyes opened?
INT: How so were opened of you the

John 9:14 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς
NAS: made the clay and opened his eyes.
KJV: the clay, and opened his eyes.
INT: Jesus and opened of him the

John 9:17 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς
NAS: Him, since He opened your eyes?
KJV: him, that he hath opened thine eyes?
INT: him for he opened of you the

John 9:21 V-AIA-3S
GRK: ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς
NAS: who opened his eyes,
KJV: or who hath opened his eyes,
INT: or who opened of him the

John 9:26 V-AIA-3S
GRK: σοι πῶς ἤνοιξέν σου τοὺς
NAS: to you? How did He open your eyes?
KJV: to thee? how opened he thine eyes?
INT: to you how opened he of you the

John 9:30 V-AIA-3S
GRK: ἐστίν καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς
NAS: where He is from, and [yet] He opened my eyes.
KJV: and [yet] he hath opened mine
INT: he is and he opened my the

John 9:32 V-AIA-3S
GRK: ἠκούσθη ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς
NAS: that anyone opened the eyes
KJV: any man opened the eyes
INT: it was heard that opened anyone [the] eyes

John 10:3 V-PIA-3S
GRK: ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ
NAS: To him the doorkeeper opens, and the sheep
KJV: the porter openeth; and
INT: the doorkeeper opens and the

John 10:21 V-ANA
GRK: τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι
NAS: cannot open the eyes
KJV: a devil open the eyes
INT: of [the] blind [the] eyes to open

John 11:37 V-APA-NMS
GRK: οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: man, who opened the eyes
KJV: which opened the eyes
INT: this [man] having opened the eyes

Acts 5:19 V-APA-NMS
GRK: διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας
NAS: of the Lord opened the gates
KJV: by night opened the prison doors,
INT: during the night having opened the doors

Acts 5:23 V-APA-NMP
GRK: τῶν θυρῶν ἀνοίξαντες δὲ ἔσω
NAS: at the doors; but when we had opened up, we found
KJV: but when we had opened, we found
INT: the doors having opened however inside

Acts 8:32 V-PIA-3S
GRK: οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα
NAS: SO HE DOES NOT OPEN HIS MOUTH.
KJV: shearer, so opened he not his
INT: thus not he opens the mouth

Acts 8:35 V-APA-NMS
GRK: ἀνοίξας δὲ ὁ
NAS: Philip opened his mouth,
KJV: Then Philip opened his mouth,
INT: having opened moreover

Acts 9:8 V-RPM/P-GMP
GRK: τῆς γῆς ἀνεῳγμένων δὲ τῶν
NAS: and though his eyes were open, he could see
KJV: eyes were opened, he saw
INT: the ground having been opened moreover the

Acts 9:40 V-AIA-3S
GRK: ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: arise. And she opened her eyes,
KJV: arise. And she opened her eyes:
INT: and she opened the eyes

Acts 10:11 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον
NAS: the sky opened up, and an object
KJV: saw heaven opened, and a certain
INT: heaven opened and descending

Acts 10:34 V-APA-NMS
GRK: ἀνοίξας δὲ Πέτρος
NAS: Opening his mouth, Peter
KJV: Peter opened [his] mouth,
INT: having opened moreover Peter

Acts 12:10 V-AIP-3S
GRK: ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς καὶ
NAS: which opened for them by itself;
KJV: which opened to them
INT: which of itself opened to them and

Acts 12:14 V-AIA-3S
GRK: χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα
NAS: of her joy she did not open the gate,
KJV: Peter's voice, she opened not the gate
INT: joy not she opened the gate

Acts 12:16 V-APA-NMP
GRK: ἐπέμενεν κρούων ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν
NAS: knocking; and when they had opened [the door], they saw
KJV: and when they had opened [the door], and saw
INT: continued knocking having opened moreover they saw

Acts 14:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν
NAS: with them and how He had opened a door
KJV: how he had opened the door
INT: and that he opened to the Gentiles

Acts 16:26 V-AIP-3P
GRK: τοῦ δεσμωτηρίου ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα
NAS: the doors were opened and everyone's
KJV: the doors were opened, and
INT: of the prison were opened and immediately

Acts 16:27 V-RPM/P-AFP
GRK: καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας
NAS: doors opened, he drew
KJV: doors open, he drew out
INT: and having seen opened the doors

Acts 18:14 V-PNA
GRK: τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα
NAS: was about to open his mouth,
KJV: was now about to open [his] mouth,
INT: Paul to open [his] mouth

Acts 26:18 V-ANA
GRK: ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν
NAS: to open their eyes
KJV: To open their eyes,
INT: to open eyes of them

Romans 3:13 V-RPM/P-NMS
GRK: τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ
NAS: THEIR THROAT IS AN OPEN GRAVE,
KJV: throat [is] an open sepulchre;
INT: grave an opened [is] the throat

1 Corinthians 16:9 V-RIA-3S
GRK: γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ
NAS: for effective [service] has opened to me, and there are many
KJV: and effectual is opened unto me, and
INT: indeed to me has been opened great and

2 Corinthians 2:12 V-RPM/P-GFS
GRK: θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ
NAS: and when a door was opened for me in the Lord,
KJV: and a door was opened unto me of
INT: a door to me having been opened in [the] Lord

2 Corinthians 6:11 V-RIA-3S
GRK: στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς
NAS: Our mouth has spoken freely to you, O Corinthians,
KJV: our mouth is open unto you,
INT: mouth of us has been opened to you

Colossians 4:3 V-ASA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν
NAS: that God will open up to us a door
KJV: that God would open unto us a door
INT: God might open to us a door

Revelation 3:7 V-PPA-NMS
GRK: Δαυίδ ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς
NAS: the key of David, who opens and no one
KJV: of David, he that openeth, and
INT: of David who opens and no one

Revelation 3:7 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει
NAS: and no one opens, says
KJV: and no man openeth;
INT: and no one opens

Revelation 3:8 V-RPM/P-AFS
GRK: σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς
NAS: before you an open door
KJV: before thee an open door, and
INT: you a door opened which no one

Revelation 3:20 V-ASA-3S
GRK: μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν
NAS: My voice and opens the door,
KJV: and open the door,
INT: of me and open the door

Revelation 4:1 V-RPM/P-NFS
GRK: ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ
NAS: a door [standing] open in heaven,
KJV: behold, a door [was] opened in heaven:
INT: behold a door opened in

Revelation 5:2 V-ANA
GRK: Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: is worthy to open the book
KJV: is worthy to open the book, and
INT: Who is worthy to open the book

Revelation 5:3 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: the earth was able to open the book or
KJV: was able to open the book,
INT: the earth to open the book

Revelation 5:4 V-ANA
GRK: ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: was found worthy to open the book or
KJV: was found worthy to open and to read
INT: worthy was found to open the book

Revelation 5:5 V-ANA
GRK: ῥίζα Δαυίδ ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον
NAS: has overcome so as to open the book
KJV: hath prevailed to open the book,
INT: root of David [so as] to open the book

Revelation 5:9 V-ANA
GRK: βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας
NAS: the book and to break its seals;
KJV: and to open the seals
INT: book and to open the seals

Revelation 6:1 V-AIA-3S
GRK: εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον
NAS: when the Lamb broke one of the seven
KJV: when the Lamb opened one of
INT: I saw when opened the Lamb

Revelation 6:3 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When He broke the second seal,
KJV: when he had opened the second
INT: And when he opened the seal

Revelation 6:5 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When He broke the third seal,
KJV: And when he had opened the third seal,
INT: And when he opened the seal

Revelation 6:7 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When the Lamb broke the fourth seal,
KJV: when he had opened the fourth
INT: And when he opened the seal

Revelation 6:9 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην
NAS: When the Lamb broke the fifth seal,
KJV: And when he had opened the fifth seal,
INT: And when he opened the fifth

Revelation 6:12 V-AIA-3S
GRK: εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: I looked when He broke the sixth seal,
KJV: when he had opened the sixth
INT: I saw when he opened the seal

Revelation 8:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα
NAS: When the Lamb broke the seventh seal,
KJV: when he had opened the seventh
INT: And when he opened the seal

Revelation 9:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ
NAS: He opened the bottomless pit,
KJV: And he opened the bottomless pit;
INT: And it opened the pit

Revelation 10:2 V-RPM/P-ANS
GRK: αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον καὶ ἔθηκεν
NAS: a little book which was open. He placed
KJV: hand a little book open: and he set
INT: of him a little scroll open And he placed

Revelation 10:8 V-RPM/P-ANS
GRK: βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ
NAS: the book which is open in the hand
KJV: which is open in
INT: little scroll which is open in the

Revelation 11:19 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς
NAS: which is in heaven was opened; and the ark
KJV: of God was opened in
INT: And was opened the temple

Revelation 12:16 V-AIA-3S
GRK: γυναικί καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ
NAS: and the earth opened its mouth
KJV: and the earth opened her mouth,
INT: woman and opened the earth

Revelation 13:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα
NAS: And he opened his mouth in blasphemies
KJV: And he opened his mouth
INT: And it opened the mouth

Revelation 15:5 V-AIP-3S
GRK: εἶδον καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς
NAS: of testimony in heaven was opened,
KJV: in heaven was opened:
INT: I looked and was opened the temple

Revelation 19:11 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον καὶ ἰδοὺ
NAS: heaven opened, and behold,
KJV: I saw heaven opened, and behold
INT: heaven opened and behold

Revelation 20:12 V-AIP-3P
GRK: καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν καὶ ἄλλο
NAS: and books were opened; and another
KJV: and the books were opened: and another
INT: and books were opened and another

Revelation 20:12 V-AIP-3S
GRK: ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ὅ ἐστιν
NAS: book was opened, which
KJV: another book was opened, which is
INT: another book was opened which is [that]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 455

ἀνεῴχθη — 1 Occ.
ἀνεῳχθῆναι — 1 Occ.
ἀνεῴχθησαν — 1 Occ.
ἀνέῳγεν — 2 Occ.
ἀνεῳγμένας — 1 Occ.
ἀνεῳγμένης — 1 Occ.
ἀνεῳγμένων — 1 Occ.
ἀνεῳγμένον — 1 Occ.
ἀνεῳγμένος — 1 Occ.
ἀνεῳγότα — 1 Occ.
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοῖξαι — 7 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξας — 6 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
Ἀνοίξω — 1 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.
ἠνοίχθησαν — 1 Occ.
ἠνοίγη — 3 Occ.
ἠνοίγησαν — 1 Occ.
ἤνοιξεν — 16 Occ.
Additional Entries
ἀνέῳξεν — 1 Occ.
ἀνοιγήσεται — 4 Occ.
ἀνοίγει — 3 Occ.
ἀνοίγειν — 1 Occ.
ἀνοίγων — 1 Occ.
ἀνοιγῶσιν — 1 Occ.
ἀνοῖξαι — 7 Occ.
ἀνοίξαντες — 3 Occ.
ἀνοίξας — 6 Occ.
ἀνοίξῃ — 2 Occ.
ἀνοίξωσιν — 1 Occ.
ἄνοιξον — 2 Occ.
ἠνεῴχθησαν — 4 Occ.
ἠνεῳγμένη — 1 Occ.
ἠνεῳγμένην — 1 Occ.
ἠνεῳγμένον — 3 Occ.
ἠνέῳξέν — 2 Occ.
ἠνοίχθη — 1 Occ.
ἠνοίχθησαν — 1 Occ.
ἠνοίγη — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page