John 9:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4459 [e]πῶς
pōs
HowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3568 [e]νῦν
nyn
presentlyAdv
991 [e]βλέπει
blepei
he sees,V-PIA-3S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἴδαμεν,
oidamen
we know,V-RIA-1P
2228 [e]
ē
orConj
5101 [e]τίς
tis
whoIPro-NMS
455 [e]ἤνοιξεν
ēnoixen
openedV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
3788 [e]ὀφθαλμοὺς
ophthalmous
eyes,N-AMP
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἴδαμεν·
oidamen
know;V-RIA-1P
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
2065 [e]ἐρωτήσατε,
erōtēsate
ask;V-AMA-2P
2244 [e]ἡλικίαν
hēlikian
ageN-AFS
2192 [e]ἔχει,
echei
hasV-PIA-3S
846 [e]αὐτὸς
autos
He.PPro-NM3S
4012 [e]περὶ
peri
ConcerningPrep
1438 [e]ἑαυτοῦ
heautou
himself,RefPro-GM3S
2980 [e]λαλήσει.
lalēsei
he will speak.V-FIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Nestle 1904
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
πῶς δὲ νῦν βλέπει, οὐκ οἴδαμεν· ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει· αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε, ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πῶς δὲ νῦν βλέπει, οὐκ οἴδαμεν· ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει· αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ αὐτοῦ λαλήσει.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐρωτήσατε αὐτὸς περὶ αὐτοῦ λαλήσει

John 9:21 Hebrew Bible
אבל איך הוא ראה עתה או מי פקח את עיניו אנחנו לא ידענו הלא בן דעת הוא שאלו את פיהו והוא יגיד מה היה לו׃

John 9:21 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܗܫܐ ܚܙܐ ܐܘ ܡܢܘ ܦܬܚ ܠܗ ܥܝܢܘܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܐܦ ܗܘ ܥܠ ܠܗ ܠܫܢܘܗܝ ܠܗ ܫܐܠܘ ܗܘ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܢܡܠܠ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
but how he now sees, we do not know; or who opened his eyes, we do not know. Ask him; he is of age, he will speak for himself."

King James Bible
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.

Holman Christian Standard Bible
But we don't know how he now sees, and we don't know who opened his eyes. Ask him; he's of age. He will speak for himself."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
John 9:21John 9:21 NIVJohn 9:21 NLTJohn 9:21 ESVJohn 9:21 NASBJohn 9:21 KJVJohn 9:21 Bible AppsJohn 9:21 Biblia ParalelaJohn 9:21 Chinese BibleJohn 9:21 French BibleJohn 9:21 German BibleBible Hub
John 9:20
Top of Page
Top of Page