ἔχουσα
Englishman's Concordance
ἔχουσα (echousa) — 15 Occurrences

Matthew 1:18 V-PPA-NFS
GRK: ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος
INT: in womb to have [child] through [the] Spirit

Matthew 26:7 V-PPA-NFS
GRK: αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου
KJV: a woman having an alabaster box
INT: to him a woman having an alabaster flask of ointment

Mark 14:3 V-PPA-NFS
GRK: ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου
KJV: a woman having an alabaster box
INT: came a woman having alabastar flask of ointment

Luke 13:11 V-PPA-NFS
GRK: γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη
NAS: years had had a sickness
KJV: a woman which had a spirit
INT: a woman a spirit having of infirmity years

Luke 15:8 V-PPA-NFS
GRK: γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν
NAS: woman, if she has ten silver
KJV: woman having ten
INT: woman drachmas having ten if

John 5:2 V-PPA-NFS
GRK: πέντε στοὰς ἔχουσα
NAS: Bethesda, having five
KJV: Bethesda, having five
INT: five porches having

Romans 9:10 V-PPA-NFS
GRK: ἑνὸς κοίτην ἔχουσα Ἰσαὰκ τοῦ
INT: one conception having Issac the

1 Timothy 4:8 V-PPA-NFS
GRK: ἐστιν ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς
NAS: for all things, since it holds promise
KJV: all things, having promise
INT: is promise having of life of that which [is]

Hebrews 9:4 V-PPA-NFS
GRK: χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ
NAS: having a golden altar of incense
KJV: Which had the golden censer,
INT: a golden having altar of incense and

Hebrews 9:4 V-PPA-NFS
GRK: στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα
NAS: jar holding the manna,
KJV: pot that had manna,
INT: [was the] pot golden having the manna

Revelation 12:2 V-PPA-NFS
GRK: ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ κράζει
NAS: and she cried out, being in labor
KJV: And she being with child
INT: in womb having [child] and she cries

Revelation 17:4 V-PPA-NFS
GRK: καὶ μαργαρίταις ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν
NAS: and pearls, having in her hand
KJV: and pearls, having a golden cup
INT: and pearls having a cup golden

Revelation 17:18 V-PPA-NFS
GRK: μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ
NAS: city, which reigns over
KJV: city, which reigneth over the kings
INT: great which has kingship over

Revelation 21:12 V-PPA-NFS
GRK: ἔχουσα τεῖχος μέγα
NAS: It had a great and high
KJV: And had a wall great
INT: It had a wall great

Revelation 21:12 V-PPA-NFS
GRK: καὶ ὑψηλόν ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα
KJV: and high, [and] had twelve gates,
INT: and high having gates twelve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page