ἔχετε
Englishman's Concordance
ἔχετε (echete) — 51 Occurrences

Matthew 5:46 V-PIA-2P
GRK: τίνα μισθὸν ἔχετε οὐχὶ καὶ
NAS: do you have? Do not even
KJV: what reward have ye? do not
INT: what reward have you do not also

Matthew 6:1 V-PIA-2P
GRK: μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ
NAS: by them; otherwise you have no
KJV: of them: otherwise ye have no reward
INT: reward no you have with the

Matthew 6:8 V-PIA-2P
GRK: ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ
KJV: what things ye have need of,
INT: of what things need you have before

Matthew 15:34 V-PIA-2P
GRK: Πόσους ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ
NAS: loaves do you have? And they said,
KJV: loaves have ye? And
INT: How many loaves have you moreover

Matthew 16:8 V-PIA-2P
GRK: ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: yourselves that you have no
INT: bread not you took

Matthew 26:11 V-PIA-2P
GRK: τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: For you always have the poor
KJV: For ye have the poor always
INT: the poor you have with you

Matthew 26:11 V-PIA-2P
GRK: οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: with you; but you do not always have Me.
KJV: but me ye have not always.
INT: not always you have

Matthew 27:65 V-PIA-2P
GRK: ὁ Πιλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε
NAS: said to them, You have a guard;
KJV: unto them, Ye have a watch:
INT: Pilate You have a guard Go

Mark 4:40 V-PIA-2P
GRK: ἐστε οὔπω ἔχετε πίστιν
NAS: Do you still have no
KJV: how is it that ye have no
INT: are you still no Have you faith

Mark 6:38 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Πόσους ἔχετε ἄρτους ὑπάγετε
NAS: loaves do you have? Go
KJV: How many loaves have ye? go and
INT: to them How many have you loaves go

Mark 8:5 V-PIA-2P
GRK: αὐτούς Πόσους ἔχετε ἄρτους οἱ
NAS: loaves do you have? And they said,
KJV: loaves have ye? And
INT: them How many have you loaves

Mark 8:17 V-PIA-2P
GRK: ἄρτους οὐκ ἔχετε οὔπω νοεῖτε
NAS: do you discuss [the fact] that you have no
KJV: reason ye, because ye have no bread?
INT: loaves not you have not yet Do you perceive

Mark 8:17 V-PIA-2P
GRK: συνίετε πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν
NAS: understand? Do you have a hardened
KJV: neither understand? have ye your heart
INT: understand Hardened have you the heart

Mark 9:50 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸ ἀρτύσετε ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: will you make it salty [again]? Have salt
KJV: will ye season it? Have salt in
INT: it will you season Have in yourselves

Mark 11:22 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ
NAS: saying to them, Have faith
KJV: saith unto them, Have faith in God.
INT: says to them Have faith in God

Mark 11:25 V-PIA-2P
GRK: εἴ τι ἔχετε κατά τινος
NAS: forgive, if you have anything against
KJV: forgive, if ye have ought against
INT: if anything you have against anyone

Mark 14:7 V-PIA-2P
GRK: τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: For you always have the poor
KJV: For ye have the poor with
INT: the poor you have with you

Mark 14:7 V-PIA-2P
GRK: οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: to them; but you do not always have Me.
KJV: but me ye have not always.
INT: not always you have

Luke 17:6 V-PIA-2P
GRK: κύριος Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς
NAS: said, If you had faith like
KJV: said, If ye had faith as
INT: Lord If you had faith as

Luke 24:41 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἔχετέ τι βρώσιμον
NAS: He said to them, Have you anything
KJV: he said unto them, Have ye here any
INT: he said to them Have you anything eatable

John 5:38 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν
NAS: You do not have His word abiding
KJV: And ye have not his
INT: of him not you have in you

John 5:42 V-PIA-2P
GRK: θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: but I know you, that you do not have the love
KJV: you, that ye have not the love
INT: of God not you have in yourselves

John 6:53 V-PIA-2P
GRK: αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν
NAS: and drink His blood, you have no life
KJV: his blood, ye have no life
INT: blood not you have life in

John 12:8 V-PIA-2P
GRK: γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: For you always have the poor
KJV: the poor always ye have with you;
INT: indeed always you have with you

John 12:8 V-PIA-2P
GRK: οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: with you, but you do not always have Me.
KJV: but me ye have not always.
INT: not always you have

John 12:35 V-PIA-2P
GRK: τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ
NAS: you. Walk while you have the Light, so
KJV: Walk while ye have the light, lest
INT: the light you have that not

John 12:36 V-PIA-2P
GRK: τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς
NAS: While you have the Light, believe
KJV: While ye have light, believe
INT: the light you have believe in

John 16:22 V-PIA-2P
GRK: μὲν λύπην ἔχετε πάλιν δὲ
NAS: Therefore you too have grief now;
KJV: now therefore have sorrow: but
INT: indeed grief have again however

John 16:33 V-PIA-2P
GRK: κόσμῳ θλίψιν ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε
NAS: In the world you have tribulation,
KJV: the world ye shall have tribulation:
INT: world tribulation you have but be of good courage

John 21:5 V-PIA-2P
GRK: τι προσφάγιον ἔχετε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ
NAS: to them, Children, you do not have any
KJV: unto them, Children, have ye any meat?
INT: any food have you They answered him

Romans 6:22 V-PIA-2P
GRK: τῷ θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν
NAS: to God, you derive your benefit,
KJV: to God, ye have your
INT: to God you have the fruit

1 Corinthians 6:7 V-PIA-2P
GRK: ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: a defeat for you, that you have lawsuits
KJV: you, because ye go to law one with
INT: that lawsuits you have among one another

1 Corinthians 6:19 V-PIA-2P
GRK: ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ
NAS: who is in you, whom you have from God,
KJV: you, which ye have of God,
INT: is which you have from God

1 Corinthians 11:22 V-PIA-2P
GRK: οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ
NAS: What! Do you not have houses
KJV: What? have ye not houses
INT: houses not have you for

Philippians 2:29 V-PMA-2P
GRK: τοιούτους ἐντίμους ἔχετε
NAS: joy, and hold men like
KJV: gladness; and hold such in reputation:
INT: such in honor hold

Philippians 3:17 V-PIA-2P
GRK: περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς
NAS: to the pattern you have in us.
KJV: so as ye have us for an ensample.
INT: walking as you have [for] a pattern us

Colossians 1:4 V-PIA-2P
GRK: ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας
NAS: which you have for all
INT: love which you have toward all

Colossians 4:1 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν
NAS: that you too have a Master
KJV: ye also have a Master in
INT: also you have a Master in

1 Thessalonians 3:6 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν
NAS: and that you always think kindly
KJV: and that ye have good remembrance
INT: and that you have remembrance of us

1 Thessalonians 4:9 V-PIA-2P
GRK: οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν
NAS: as to the love of the brethren, you have no
KJV: brotherly love ye need not
INT: no need you have [for me] to write to you

1 Thessalonians 5:1 V-PIA-2P
GRK: οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι
NAS: brethren, you have no
KJV: the seasons, brethren, ye have no need
INT: no need you have for you to be written [to]

Hebrews 5:12 V-PIA-2P
GRK: πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν
NAS: to be teachers, you have need
KJV: teachers, ye have need
INT: again need you have this of [one] to teach

Hebrews 10:36 V-PIA-2P
GRK: ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα
NAS: For you have need of endurance,
KJV: For ye have need of patience,
INT: endurance indeed you have need that

James 2:1 V-PMA-2P
GRK: ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν
NAS: My brethren, do not hold your faith
KJV: My brethren, have not the faith
INT: with partiality do have the faith

James 3:14 V-PIA-2P
GRK: ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν
NAS: But if you have bitter jealousy
KJV: But if ye have bitter envying
INT: jealousy bitter you have and self-interest

James 4:2 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἔχετε φονεύετε καὶ
NAS: You lust and do not have; [so] you commit murder.
KJV: Ye lust, and have not: ye kill,
INT: and not have you kill and

James 4:2 V-PIA-2P
GRK: πολεμεῖτε οὐκ ἔχετε διὰ τὸ
NAS: and quarrel. You do not have because
KJV: war, yet ye have not, because
INT: war not you have because

1 John 2:20 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ
NAS: But you have an anointing
KJV: But ye have an unction from
INT: you [the] anointing have from the

1 John 2:27 V-PIA-2P
GRK: οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις
NAS: from Him abides in you, and you have no
INT: not need you have that anyone

1 John 5:13 V-PIA-2P
GRK: ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον τοῖς
NAS: that you may know that you have eternal
KJV: ye may know that ye have eternal life,
INT: that life you have eternal who

Revelation 2:25 V-PIA-2P
GRK: πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις
NAS: what you have, hold fast
KJV: that which ye have [already] hold fast
INT: but what you have hold fast until

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχθροῦ — 1 Occ.
ἐχθροὺς — 13 Occ.
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page