ἔχοντες
Englishman's Concordance
ἔχοντες (echontes) — 47 Occurrences

Matthew 9:12 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κακῶς ἔχοντες
KJV: a physician, but they that are sick.
INT: they who sick are

Matthew 15:30 V-PPA-NMP
GRK: ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν
NAS: came to Him, bringing with them [those who were] lame,
KJV: unto him, having with
INT: crowds great having with them

Mark 2:17 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κακῶς ἔχοντες οὐκ ἦλθον
KJV: but they that are sick:
INT: they who sick are not I came

Mark 8:18 V-PPA-NMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε
NAS: HAVING EYES, DO YOU NOT SEE?
KJV: Having eyes, see ye
INT: Eyes having not do you see

Mark 8:18 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε
NAS: DO YOU NOT SEE? AND HAVING EARS,
KJV: not? and having ears, hear ye
INT: and ears having not do you hear

Mark 10:23 V-PPA-NMP
GRK: τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν
KJV: hardly shall they that have riches
INT: riches having into the

Luke 5:31 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κακῶς ἔχοντες
INT: they who sick are

Luke 18:24 V-PPA-NMP
GRK: τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν
KJV: shall they that have riches
INT: riches having into the

Acts 2:47 V-PPA-NMP
GRK: θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς
NAS: praising God and having favor with all
KJV: God, and having favour with
INT: God and having favor with

Acts 21:23 V-PPA-NMP
GRK: τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ' ἑαυτῶν
NAS: men who are under a vow;
KJV: men which have a vow on them;
INT: four a vow having on themselves

Acts 28:9 V-PPA-NMP
GRK: τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο
NAS: of the people on the island who had diseases
KJV: also, which had diseases in
INT: the island had infirmities came

Acts 28:29 V-PPA-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς
KJV: departed, and had great
INT: Jews much having among themselves

Romans 2:14 V-PPA-NMP
GRK: νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν
NAS: these, not having the Law,
KJV: these, having not
INT: law not having to themselves are

Romans 8:23 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ
NAS: we ourselves, having the first fruits
KJV: also, which have the firstfruits
INT: of the Spirit having we also

Romans 12:6 V-PPA-NMP
GRK: Ἔχοντες δὲ χαρίσματα
NAS: Since we have gifts that differ
KJV: Having then gifts
INT: having moreover gifts

1 Corinthians 7:29 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς
NAS: on those who have wives
KJV: that both they that have wives be
INT: even those having wives as

1 Corinthians 7:29 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν
NAS: should be as though they had none;
KJV: be as though they had none;
INT: as not having be

2 Corinthians 3:12 V-PPA-NMP
GRK: Ἔχοντες οὖν τοιαύτην
NAS: Therefore having such a hope,
KJV: Seeing then that we have such hope,
INT: Having therefore such

2 Corinthians 4:1 V-PPA-NMP
GRK: Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν
NAS: Therefore, since we have this
KJV: Therefore seeing we have this
INT: because of this having the ministry

2 Corinthians 4:13 V-PPA-NMP
GRK: ἔχοντες δὲ τὸ
NAS: But having the same spirit
KJV: We having the same spirit
INT: having moreover the

2 Corinthians 6:10 V-PPA-NMP
GRK: ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα
NAS: many rich, as having nothing yet
KJV: rich; as having nothing, and
INT: as nothing having and all things

2 Corinthians 7:1 V-PPA-NMP
GRK: ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας
NAS: Therefore, having these promises,
KJV: Having therefore these
INT: These Therefore having the promises

2 Corinthians 9:8 V-PPA-NMP
GRK: πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς
NAS: that always having all
KJV: that ye, always having all sufficiency
INT: all sufficiency having you might abound into

2 Corinthians 10:6 V-PPA-NMP
GRK: ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν
KJV: And having in a readiness
INT: in readiness having to avenge all

2 Corinthians 10:15 V-PPA-NMP
GRK: ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς
KJV: labours; but having hope, when your
INT: hope moreover having increasing the

Ephesians 2:12 V-PPA-NMP
GRK: ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι
NAS: of promise, having no
KJV: of promise, having no
INT: hope not having and without God

Philippians 1:30 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε
NAS: experiencing the same conflict
KJV: Having the same conflict
INT: same conflict having such as you saw

Philippians 2:2 V-PPA-NMP
GRK: αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες σύμψυχοι τὸ
NAS: mind, maintaining the same
KJV: ye be likeminded, having the same
INT: same love having joined in soul the

1 Thessalonians 4:13 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα
NAS: as do the rest who have no
KJV: others which have no hope.
INT: who not have hope

1 Timothy 6:2 V-PPA-NMP
GRK: δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ
NAS: Those who have believers
KJV: And they that have believing masters,
INT: moreover believing having masters not

1 Timothy 6:8 V-PPA-NMP
GRK: ἔχοντες δὲ διατροφὰς
NAS: If we have food and covering,
KJV: And having food and
INT: having moreover sustenance

2 Timothy 3:5 V-PPA-NMP
GRK: ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας
NAS: holding to a form of godliness,
KJV: Having a form of godliness,
INT: having a form of godliness

Hebrews 4:14 V-PPA-NMP
GRK: Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα
NAS: Therefore, since we have a great
KJV: then that we have a great
INT: Having therefore a high priest

Hebrews 5:12 V-PPA-NMP
GRK: γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ
KJV: are become such as have need
INT: have become need having of milk though

Hebrews 10:19 V-PPA-NMP
GRK: Ἔχοντες οὖν ἀδελφοί
NAS: brethren, since we have confidence
KJV: Having therefore, brethren,
INT: Having therefore brothers

Hebrews 12:1 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν
NAS: Therefore, since we have so great
KJV: seeing we also are compassed about
INT: we so great having encompassing us

1 Peter 2:12 V-PPA-NMP
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ἵνα
NAS: Keep your behavior excellent
KJV: Having your conversation
INT: the Gentiles having right that

1 Peter 2:16 V-PPA-NMP
GRK: ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας
NAS: [Act] as free men, and do not use your freedom
KJV: and not using [your] liberty for
INT: as a covering having of the evil

1 Peter 3:16 V-PPA-NMP
GRK: συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν ἵνα
NAS: and keep a good conscience
KJV: Having a good conscience;
INT: a conscience having good that

1 Peter 4:8 V-PPA-NMP
GRK: ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι ἀγάπη
NAS: Above all, keep fervent in your love
KJV: above all things have fervent charity
INT: love fervent having because love

2 Peter 2:14 V-PPA-NMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος
NAS: having eyes full
KJV: Having eyes full
INT: eyes having full of an adulteress

2 Peter 2:14 V-PPA-NMP
GRK: γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας τέκνα
NAS: unstable souls, having a heart trained
KJV: an heart they have exercised
INT: exercised in craving having of curse children

Jude 1:19 V-PPA-NMP
GRK: πνεῦμα μὴ ἔχοντες
KJV: sensual, having not
INT: [the] Spirit not having

Revelation 5:8 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν
KJV: the Lamb, having every one of them
INT: the Lamb having each harps

Revelation 8:6 V-PPA-NMP
GRK: ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ
NAS: angels who had the seven
KJV: angels which had the seven trumpets
INT: angels who having the seven

Revelation 15:6 V-PPA-NMP
GRK: ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ
NAS: angels who had the seven
KJV: the temple, having the seven
INT: angels having the seven

Revelation 18:19 V-PPA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα
NAS: in which all who had ships at sea
KJV: were made rich all that had ships in
INT: all who had the boats

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page