ἐδύνατο
Englishman's Concordance
ἐδύνατο (edynato) — 11 Occurrences

Matthew 22:46 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ
NAS: No one was able to answer Him a word,
KJV: And no man was able to answer him
INT: And no one was able to answer him

Matthew 26:9 V-IIM/P-3S
GRK: ἐδύνατο γὰρ τοῦτο
NAS: For this [perfume] might have been sold
KJV: ointment might have been sold
INT: could indeed this

Mark 5:3 V-IIM/P-3S
GRK: οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι
NAS: one was able to bind
KJV: and no man could bind him,
INT: no longer anyone was able him to bind

Mark 6:5 V-IIM/P-3S
GRK: Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι
NAS: And He could do no
INT: And not he was able there to do

Luke 1:22 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς
KJV: when he came out, he could not
INT: moreover not he was able to speak to them

John 11:37 V-IIM/P-3S
GRK: εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ
NAS: of them said, Could not this
KJV: them said, Could not this man,
INT: said not Was able this [man]

Acts 26:32 V-IIM/P-3S
GRK: ἔφη Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος
NAS: This man might have been set free
KJV: man might have been set at liberty,
INT: said Have been let go might the man

Revelation 5:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ
NAS: the earth was able to open
KJV: the earth, was able to open
INT: And no one was able in

Revelation 7:9 V-IIM/P-3S
GRK: αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο ἐκ παντὸς
NAS: which no one could count, from every
KJV: which no man could number, of
INT: it no one was able out of every

Revelation 14:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν
NAS: and no one could learn
KJV: and no man could learn that song
INT: And no one was able to learn the

Revelation 15:8 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς
NAS: and no one was able to enter
KJV: and no man was able to enter into
INT: and no one was able to enter into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
δυνάμει — 26 Occ.
δυνάμεις — 20 Occ.
δυνάμεων — 3 Occ.
δυνάμεως — 21 Occ.
δυνάμεσι — 1 Occ.
δυνάμεσιν — 2 Occ.
δύναμιν — 33 Occ.
δύναμις — 14 Occ.
δυναμούμενοι — 1 Occ.
ἐδυναμώθησαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page