ἐλήλυθεν
Englishman's Concordance
ἐλήλυθεν (elēlythen) — 8 Occurrences

Mark 9:13 V-RIA-3S
GRK: καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν καὶ ἐποίησαν
NAS: has indeed come, and they did
KJV: is indeed come, and they have done
INT: also Elijah has come and they did

Luke 7:33 V-RIA-3S
GRK: ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης
NAS: the Baptist has come eating
KJV: John the Baptist came neither eating
INT: has come indeed John

Luke 7:34 V-RIA-3S
GRK: ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς
NAS: of Man has come eating
KJV: The Son of man is come eating and
INT: Has come the Son

John 3:19 V-RIA-3S
GRK: τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν
NAS: that the Light has come into the world,
KJV: that light is come into the world,
INT: light has come into the

John 12:23 V-RIA-3S
GRK: αὐτοῖς λέγων Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
NAS: The hour has come for the Son
KJV: saying, The hour is come, that the Son
INT: them saying Has come the hour

John 16:32 V-RIA-3S
GRK: ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε
NAS: is coming, and has [already] come, for you to be scattered,
KJV: now come, that
INT: an hour and has come that you will be scattered

John 17:1 V-RIA-3S
GRK: εἶπεν Πάτερ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα
NAS: the hour has come; glorify
KJV: Father, the hour is come; glorify thy
INT: said Father has come the hour

Philippians 1:12 V-RIA-3S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν
NAS: that my circumstances have turned out for the greater
KJV: me have fallen out rather
INT: of the gospel have turned out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page