ἐμὸν
Englishman's Concordance
ἐμὸν (emon) — 11 Occurrences

Matthew 18:20 PPro-AN1S
GRK: εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ
KJV: gathered together in my name, there
INT: unto my name there

Matthew 20:23 PPro-NN1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι
NAS: this is not Mine to give,
KJV: is not mine to give, but
INT: not is mine this to give

Matthew 25:27 PPro-AN1S
GRK: ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ
KJV: have received mine own with
INT: anyhow my own with interest

Mark 10:40 PPro-NN1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ'
NAS: on [My] left, this is not Mine to give;
KJV: is not mine to give; but
INT: not is mine to give but [to those]

John 4:34 PPro-NN1S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν
KJV: saith unto them, My meat is
INT: Jesus my food is

John 5:30 PPro-AN1S
GRK: θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
KJV: I seek not mine own will, but
INT: will of me but the

John 6:38 PPro-AN1S
GRK: θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ
NAS: not to do My own will,
KJV: to do mine own will, but
INT: will of me but the

John 8:43 PPro-AM1S
GRK: λόγον τὸν ἐμόν
KJV: ye cannot hear my word.
INT: word my

John 8:51 PPro-AM1S
GRK: τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ
KJV: a man keep my saying, he shall
INT: anyone my word keep

1 Corinthians 1:15 PPro-AN1S
GRK: εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε
KJV: I had baptized in mine own name.
INT: unto my name you were baptized

1 Corinthians 16:18 PPro-AN1S
GRK: γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ
KJV: For they have refreshed my spirit and
INT: indeed my spirit and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page