εὐφραίνεσθαι
Englishman's Concordance
εὐφραίνεσθαι (euphrainesthai) — 1 Occurrence

Luke 15:24 V-PNM/P
GRK: Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
NAS: And they began to celebrate.
KJV: And they began to be merry.
INT: And they began to be merry

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page