2165. εὐφραίνω (euphrainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2165. εὐφραίνω (euphrainó) — 14 Occurrences

Luke 12:19 V-PMM/P-2S
GRK: φάγε πίε εὐφραίνου
NAS: eat, drink [and] be merry.'
KJV: eat, drink, [and] be merry.
INT: eat drink be merry

Luke 15:23 V-ASP-1P
GRK: καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν
NAS: kill it, and let us eat and celebrate;
KJV: [it]; and let us eat, and be merry:
INT: and having eaten let us be merry

Luke 15:24 V-PNM/P
GRK: Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
NAS: And they began to celebrate.
KJV: And they began to be merry.
INT: And they began to be merry

Luke 15:29 V-ASP-1S
GRK: φίλων μου εὐφρανθῶ
NAS: so that I might celebrate with my friends;
KJV: a kid, that I might make merry with my
INT: friends of me I might make merry

Luke 15:32 V-ANP
GRK: εὐφρανθῆναι δὲ καὶ
NAS: But we had to celebrate and rejoice,
KJV: meet that we should make merry, and
INT: to make merry moreover and

Luke 16:19 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν
NAS: and fine linen, joyously living in splendor
KJV: fine linen, and fared sumptuously
INT: and fine linen making good cheer every day

Acts 2:26 V-AIP-3S
GRK: διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου ἡ
NAS: MY HEART WAS GLAD AND MY TONGUE
KJV: my heart rejoice, and my
INT: because of this was glad of me the

Acts 7:41 V-IIM/P-3P
GRK: εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς
NAS: to the idol, and were rejoicing in the works
KJV: and rejoiced in
INT: idol and rejoiced in the

Romans 15:10 V-AMP-2P
GRK: πάλιν λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ
NAS: he says, REJOICE, O GENTILES,
KJV: he saith, Rejoice, ye Gentiles,
INT: again it says Rejoice you Gentiles with

2 Corinthians 2:2 V-PPA-NMS
GRK: τίς ὁ εὐφραίνων με εἰ
NAS: then makes me glad but the one whom I made sorrowful?
KJV: me glad, but
INT: who gladdens me if

Galatians 4:27 V-AMP-2S
GRK: γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ
NAS: For it is written, REJOICE, BARREN WOMAN
KJV: it is written, Rejoice, [thou] barren
INT: It has been written indeed Rejoice O barren that

Revelation 11:10 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα
NAS: over them and celebrate; and they will send
KJV: them, and make merry, and shall send
INT: them and will make merry and gifts

Revelation 12:12 V-PMM/P-2P
GRK: διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οἱ οὐρανοὶ
NAS: reason, rejoice, O heavens
KJV: Therefore rejoice, [ye] heavens, and
INT: Because of this rejoice you the heavens

Revelation 18:20 V-PMM/P-2S
GRK: Εὐφραίνου ἐπ' αὐτῇ
NAS: Rejoice over her, O heaven,
KJV: Rejoice over her,
INT: Rejoice over her

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page