εὐφραίνεσθε
Englishman's Concordance
εὐφραίνεσθε (euphrainesthe) — 1 Occurrence

Revelation 12:12 V-PMM/P-2P
GRK: διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οἱ οὐρανοὶ
NAS: reason, rejoice, O heavens
KJV: Therefore rejoice, [ye] heavens, and
INT: Because of this rejoice you the heavens

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page