εὐφραίνοντο
Englishman's Concordance
εὐφραίνοντο (euphrainonto) — 1 Occurrence

Acts 7:41 V-IIM/P-3P
GRK: εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς
NAS: to the idol, and were rejoicing in the works
KJV: and rejoiced in
INT: idol and rejoiced in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page