εὐφραίνονται
Englishman's Concordance
εὐφραίνονται (euphrainontai) — 1 Occurrence

Revelation 11:10 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα
NAS: over them and celebrate; and they will send
KJV: them, and make merry, and shall send
INT: them and will make merry and gifts

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page