εὐφραινόμενος
Englishman's Concordance
εὐφραινόμενος (euphrainomenos) — 1 Occurrence

Luke 16:19 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν
NAS: and fine linen, joyously living in splendor
KJV: fine linen, and fared sumptuously
INT: and fine linen making good cheer every day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page