γραφῆς
Englishman's Concordance
γραφῆς (graphēs) — 3 Occurrences

Acts 8:32 N-GFS
GRK: περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν
NAS: the passage of Scripture which
KJV: The place of the scripture which
INT: [the] passage of the Scripture which he was reading

Acts 8:35 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο
NAS: from this Scripture he preached
KJV: the same scripture, and preached
INT: from the Scripture this he proclaimed the gospel

2 Peter 1:20 N-GFS
GRK: πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως
NAS: prophecy of Scripture is [a matter] of one's own
KJV: prophecy of the scripture is
INT: any prophecy of Scripture of its own interpretation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page