1124. γραφή (graphé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1124. γραφή (graphé) — 51 Occurrences

Matthew 21:42 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν
NAS: read in the Scriptures, THE STONE
KJV: in the scriptures, The stone
INT: in the Scriptures [The] stone which

Matthew 22:29 N-AFP
GRK: εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν
NAS: not understanding the Scriptures nor
KJV: knowing the scriptures, nor
INT: knowing the Scriptures nor the

Matthew 26:54 N-NFP
GRK: πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως
NAS: then will the Scriptures be fulfilled,
KJV: then shall the scriptures be fulfilled,
INT: should be fulfilled the Scriptures that thus

Matthew 26:56 N-NFP
GRK: πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν
NAS: to fulfill the Scriptures of the prophets.
KJV: that the scriptures of the prophets
INT: might be fulfilled the Scriptures of the prophets

Mark 12:10 N-AFS
GRK: Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε
NAS: read this Scripture: THE STONE WHICH
KJV: read this scripture; The stone which
INT: Not even the Scripture this did you read

Mark 12:24 N-AFP
GRK: εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν
NAS: that you do not understand the Scriptures or
KJV: not the scriptures, neither
INT: knowing the Scriptures nor the

Mark 14:49 N-NFP
GRK: πληρωθῶσιν αἱ γραφαί
NAS: Me; but [this has] [taken place] to fulfill the Scriptures.
KJV: but the scriptures must
INT: might be fulfilled the Scriptures

Mark 15:28 Noun-NFS
GRK: ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
KJV: And the scripture was fulfilled, which
INT: was fulfilled the Scripture which says

Luke 4:21 N-NFS
GRK: πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν
NAS: this Scripture has been fulfilled
KJV: is this scripture fulfilled in
INT: is fulfilled the Scripture this in

Luke 24:27 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ
NAS: Himself in all the Scriptures.
KJV: all the scriptures the things concerning
INT: all the Scriptures the things concerning

Luke 24:32 N-AFP
GRK: ἡμῖν τὰς γραφάς
NAS: He was explaining the Scriptures to us?
KJV: he opened to us the scriptures?
INT: to us the Scriptures

Luke 24:45 N-AFP
GRK: συνιέναι τὰς γραφάς
NAS: to understand the Scriptures,
KJV: that they might understand the scriptures,
INT: to understand the Scriptures

John 2:22 N-DFS
GRK: ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ
NAS: and they believed the Scripture and the word
KJV: they believed the scripture, and
INT: believed the Scripture and the

John 5:39 N-AFP
GRK: ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς ὅτι ὑμεῖς
NAS: You search the Scriptures because
KJV: Search the scriptures; for in
INT: You search the Scriptures for you

John 7:38 N-NFS
GRK: εἶπεν ἡ γραφή ποταμοὶ ἐκ
NAS: He who believes in Me, as the Scripture said,
KJV: me, as the scripture hath said, out of
INT: said the Scripture rivers out of

John 7:42 N-NFS
GRK: οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι
NAS: Has not the Scripture said
KJV: Hath not the scripture said, That
INT: Not the Scripture has said that

John 10:35 N-NFS
GRK: λυθῆναι ἡ γραφή
NAS: came (and the Scripture cannot
KJV: and the scripture cannot
INT: be broken the Scripture

John 13:18 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ
NAS: I have chosen; but [it is] that the Scripture may be fulfilled,
KJV: that the scripture may be fulfilled,
INT: that the Scripture might be fulfilled He that

John 17:12 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
NAS: so that the Scripture would be fulfilled.
KJV: that the scripture might be fulfilled.
INT: that the Scripture might be fulfilled

John 19:24 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ
NAS: it shall be; [this was] to fulfill the Scripture: THEY DIVIDED
KJV: that the scripture might be fulfilled,
INT: that the Scripture might be fulfilled which

John 19:28 N-NFS
GRK: τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ
NAS: to fulfill the Scripture, said,
KJV: that the scripture might be fulfilled,
INT: might be fulfilled the Scripture he says I thirst

John 19:36 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν
NAS: to fulfill the Scripture, NOT A BONE
KJV: that the scripture should be fulfilled,
INT: that the Scripture might be fulfilled bone

John 19:37 N-NFS
GRK: πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται
NAS: another Scripture says,
KJV: another scripture saith,
INT: again another Scripture says They will look

John 20:9 N-AFS
GRK: ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ
NAS: they did not understand the Scripture, that He must
KJV: they knew not the scripture, that he
INT: understood they the Scripture that it behoves

Acts 1:16 N-AFS
GRK: πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν
NAS: Brethren, the Scripture had
KJV: this scripture must
INT: to have been fulfilled the Scripture which spoke beforehand

Acts 8:32 N-GFS
GRK: περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν
NAS: the passage of Scripture which
KJV: The place of the scripture which
INT: [the] passage of the Scripture which he was reading

Acts 8:35 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο
NAS: from this Scripture he preached
KJV: the same scripture, and preached
INT: from the Scripture this he proclaimed the gospel

Acts 17:2 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν γραφῶν
NAS: reasoned with them from the Scriptures,
KJV: with them out of the scriptures,
INT: from the Scriptures

Acts 17:11 N-AFP
GRK: ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι
NAS: examining the Scriptures daily
KJV: and searched the scriptures daily,
INT: examining the Scriptures if were

Acts 18:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς γραφαῖς
NAS: and he was mighty in the Scriptures.
KJV: in the scriptures, came
INT: in the Scriptures

Acts 18:28 N-GFP
GRK: διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν
NAS: demonstrating by the Scriptures that Jesus
KJV: by the scriptures that Jesus
INT: by the Scriptures to be the

Romans 1:2 N-DFP
GRK: αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις
NAS: His prophets in the holy Scriptures,
KJV: in the holy scriptures,)
INT: of him in writings holy

Romans 4:3 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφὴ λέγει Ἐπίστευσεν
NAS: For what does the Scripture say?
KJV: what saith the scripture? Abraham
INT: indeed the Scripture says believed

Romans 9:17 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ
NAS: For the Scripture says to Pharaoh,
KJV: For the scripture saith unto Pharaoh,
INT: indeed the Scripture to Pharoah

Romans 10:11 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ὁ
NAS: For the Scripture says, WHOEVER
KJV: For the scripture saith, Whosoever
INT: indeed the Scripture Everyone that

Romans 11:2 N-NFS
GRK: λέγει ἡ γραφή ὡς ἐντυγχάνει
NAS: what the Scripture says
KJV: not what the scripture saith of
INT: says the Scripture how he pleads

Romans 15:4 N-GFP
GRK: παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα
NAS: and the encouragement of the Scriptures we might have
KJV: comfort of the scriptures might have
INT: encouragement of the Scriptures hope

Romans 16:26 N-GFP
GRK: διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ'
NAS: is manifested, and by the Scriptures of the prophets,
KJV: by the scriptures of the prophets,
INT: by and through Scriptures prophetic according to

1 Corinthians 15:3 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς γραφάς
NAS: according to the Scriptures,
KJV: sins according to the scriptures;
INT: according to the Scriptures

1 Corinthians 15:4 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς γραφάς
NAS: day according to the Scriptures,
KJV: day according to the scriptures:
INT: according to the Scriptures

Galatians 3:8 N-NFS
GRK: δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ
NAS: The Scripture, foreseeing that God
KJV: And the scripture, foreseeing that
INT: moreover the Scripture that by

Galatians 3:22 N-NFS
GRK: συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα
NAS: But the Scripture has shut up everyone
KJV: But the scripture hath concluded all
INT: imprisoned the Scripture the things all

Galatians 4:30 N-NFS
GRK: λέγει ἡ γραφή Ἔκβαλε τὴν
NAS: But what does the Scripture say? CAST
KJV: saith the scripture? Cast out
INT: says the Scripture Cast out the

1 Timothy 5:18 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα
NAS: For the Scripture says,
KJV: For the scripture saith, Thou shalt
INT: indeed the Scripture An ox treading out grain

2 Timothy 3:16 N-NFS
GRK: πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
NAS: All Scripture is inspired by God
KJV: All scripture [is] given by inspiration of God,
INT: Every Scripture [is] God-breathed and

James 2:8 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν γραφήν Ἀγαπήσεις τὸν
NAS: according to the Scripture, YOU SHALL LOVE
KJV: according to the scripture, Thou shalt love
INT: according to the Scripture You will love

James 2:23 N-NFS
GRK: ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
NAS: and the Scripture was fulfilled
KJV: And the scripture was fulfilled
INT: was fulfilled the Scripture which says

James 4:5 N-NFS
GRK: κενῶς ἡ γραφὴ λέγει Πρὸς
NAS: do you think that the Scripture speaks
KJV: that the scripture saith
INT: in vain the Scripture speaks with

1 Peter 2:6 N-DFS
GRK: περιέχει ἐν γραφῇ Ἰδοὺ τίθημι
NAS: For [this] is contained in Scripture: BEHOLD,
KJV: in the scripture, Behold,
INT: it is contained in Scripture Behold I place

2 Peter 1:20 N-GFS
GRK: πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως
NAS: prophecy of Scripture is [a matter] of one's own
KJV: prophecy of the scripture is
INT: any prophecy of Scripture of its own interpretation

2 Peter 3:16 N-AFP
GRK: τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν
NAS: the rest of the Scriptures, to their own
KJV: the other scriptures, unto
INT: the other Scriptures to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page