ἐγράφη
Englishman's Concordance
ἐγράφη (egraphē) — 4 Occurrences

Romans 4:23 V-AIP-3S
GRK: Οὐκ ἐγράφη δὲ δι'
NAS: only was it written that it was credited
KJV: it was not written for his sake alone,
INT: not It was written but on account of

Romans 15:4 V-AIP-3S
GRK: ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη ἵνα διὰ
NAS: was written in earlier times was written for our instruction,
INT: our instruction was written before that through

1 Corinthians 9:10 V-AIP-3S
GRK: ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ὀφείλει
NAS: for our sake it was written, because
KJV: no doubt, [this] is written: that
INT: us indeed it was written that ought

1 Corinthians 10:11 V-AIP-3S
GRK: συνέβαινεν ἐκείνοις ἐγράφη δὲ πρὸς
NAS: to them as an example, and they were written for our instruction,
KJV: and they are written for
INT: happened to them were written moreover for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
γραμματεὺς — 5 Occ.
γραμματεῦσιν — 2 Occ.
γραπτὸν — 1 Occ.
γραφαὶ — 3 Occ.
γραφαῖς — 4 Occ.
γραφὰς — 9 Occ.
γραφὴ — 24 Occ.
γραφὴν — 4 Occ.
γραφῆς — 3 Occ.
γραφῶν — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page