ἔγραψεν
Englishman's Concordance
ἔγραψεν (egrapsen) — 8 Occurrences

Mark 10:5 V-AIA-3S
GRK: σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν
NAS: of your hardness of heart he wrote you this
KJV: of your heart he wrote you this
INT: hardness of heart of you he wrote for you the

Mark 12:19 V-AIA-3S
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι
NAS: Moses wrote for us that IF
KJV: Master, Moses wrote unto us, If
INT: Teacher Moses wrote for us that

Luke 1:63 V-AIA-3S
GRK: αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάννης
NAS: for a tablet and wrote as follows,
KJV: a writing table, and wrote, saying,
INT: having asked for a writing tablet he wrote saying John

Luke 20:28 V-AIA-3S
GRK: Διδάσκαλε Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν
NAS: Moses wrote for us that IF
KJV: Master, Moses wrote unto us, If
INT: Teacher Moses wrote to us If

John 1:45 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ Ὃν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν
NAS: and [also] the Prophets wrote-- Jesus
KJV: and the prophets, did write, Jesus of
INT: to him [Him] whom wrote of Moses in

John 5:46 V-AIA-3S
GRK: ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν
NAS: you would believe Me, for he wrote about
KJV: for he wrote of me.
INT: me he wrote

John 19:19 V-AIA-3S
GRK: ἔγραψεν δὲ καὶ
NAS: also wrote an inscription
KJV: And Pilate wrote a title, and
INT: wrote moreover also

2 Peter 3:15 V-AIA-3S
GRK: αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν
NAS: to the wisdom given him, wrote to you,
KJV: given unto him hath written unto you;
INT: to him wisdom wrote to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
γραφὰς — 9 Occ.
γραφὴ — 24 Occ.
γραφὴν — 4 Occ.
γραφῆς — 3 Occ.
γραφῶν — 4 Occ.
ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page