γραφὴ
Englishman's Concordance
γραφὴ (graphē) — 24 Occurrences

Mark 15:28 Noun-NFS
GRK: ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
KJV: And the scripture was fulfilled, which
INT: was fulfilled the Scripture which says

Luke 4:21 N-NFS
GRK: πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν
NAS: this Scripture has been fulfilled
KJV: is this scripture fulfilled in
INT: is fulfilled the Scripture this in

John 2:22 N-DFS
GRK: ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ
NAS: and they believed the Scripture and the word
KJV: they believed the scripture, and
INT: believed the Scripture and the

John 7:38 N-NFS
GRK: εἶπεν ἡ γραφή ποταμοὶ ἐκ
NAS: He who believes in Me, as the Scripture said,
KJV: me, as the scripture hath said, out of
INT: said the Scripture rivers out of

John 7:42 N-NFS
GRK: οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι
NAS: Has not the Scripture said
KJV: Hath not the scripture said, That
INT: Not the Scripture has said that

John 10:35 N-NFS
GRK: λυθῆναι ἡ γραφή
NAS: came (and the Scripture cannot
KJV: and the scripture cannot
INT: be broken the Scripture

John 13:18 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὁ
NAS: I have chosen; but [it is] that the Scripture may be fulfilled,
KJV: that the scripture may be fulfilled,
INT: that the Scripture might be fulfilled He that

John 17:12 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ
NAS: so that the Scripture would be fulfilled.
KJV: that the scripture might be fulfilled.
INT: that the Scripture might be fulfilled

John 19:24 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ
NAS: it shall be; [this was] to fulfill the Scripture: THEY DIVIDED
KJV: that the scripture might be fulfilled,
INT: that the Scripture might be fulfilled which

John 19:28 N-NFS
GRK: τελειωθῇ ἡ γραφὴ λέγει Διψῶ
NAS: to fulfill the Scripture, said,
KJV: that the scripture might be fulfilled,
INT: might be fulfilled the Scripture he says I thirst

John 19:36 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν
NAS: to fulfill the Scripture, NOT A BONE
KJV: that the scripture should be fulfilled,
INT: that the Scripture might be fulfilled bone

John 19:37 N-NFS
GRK: πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει Ὄψονται
NAS: another Scripture says,
KJV: another scripture saith,
INT: again another Scripture says They will look

Romans 4:3 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφὴ λέγει Ἐπίστευσεν
NAS: For what does the Scripture say?
KJV: what saith the scripture? Abraham
INT: indeed the Scripture says believed

Romans 9:17 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ
NAS: For the Scripture says to Pharaoh,
KJV: For the scripture saith unto Pharaoh,
INT: indeed the Scripture to Pharoah

Romans 10:11 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ὁ
NAS: For the Scripture says, WHOEVER
KJV: For the scripture saith, Whosoever
INT: indeed the Scripture Everyone that

Romans 11:2 N-NFS
GRK: λέγει ἡ γραφή ὡς ἐντυγχάνει
NAS: what the Scripture says
KJV: not what the scripture saith of
INT: says the Scripture how he pleads

Galatians 3:8 N-NFS
GRK: δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ
NAS: The Scripture, foreseeing that God
KJV: And the scripture, foreseeing that
INT: moreover the Scripture that by

Galatians 3:22 N-NFS
GRK: συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα
NAS: But the Scripture has shut up everyone
KJV: But the scripture hath concluded all
INT: imprisoned the Scripture the things all

Galatians 4:30 N-NFS
GRK: λέγει ἡ γραφή Ἔκβαλε τὴν
NAS: But what does the Scripture say? CAST
KJV: saith the scripture? Cast out
INT: says the Scripture Cast out the

1 Timothy 5:18 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα
NAS: For the Scripture says,
KJV: For the scripture saith, Thou shalt
INT: indeed the Scripture An ox treading out grain

2 Timothy 3:16 N-NFS
GRK: πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ
NAS: All Scripture is inspired by God
KJV: All scripture [is] given by inspiration of God,
INT: Every Scripture [is] God-breathed and

James 2:23 N-NFS
GRK: ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα
NAS: and the Scripture was fulfilled
KJV: And the scripture was fulfilled
INT: was fulfilled the Scripture which says

James 4:5 N-NFS
GRK: κενῶς ἡ γραφὴ λέγει Πρὸς
NAS: do you think that the Scripture speaks
KJV: that the scripture saith
INT: in vain the Scripture speaks with

1 Peter 2:6 N-DFS
GRK: περιέχει ἐν γραφῇ Ἰδοὺ τίθημι
NAS: For [this] is contained in Scripture: BEHOLD,
KJV: in the scripture, Behold,
INT: it is contained in Scripture Behold I place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page