γεγραμμένα
Englishman's Concordance
γεγραμμένα (gegrammena) — 7 Occurrences

Luke 18:31 V-RPM/P-NNP
GRK: πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν
NAS: and all things which are written through
KJV: all things that are written by
INT: all things which having been written by the

Luke 21:22 V-RPM/P-ANP
GRK: πάντα τὰ γεγραμμένα
NAS: so that all things which are written will be fulfilled.
KJV: which are written may be fulfilled.
INT: all things that have been written

Luke 24:44 V-RPM/P-ANP
GRK: πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ
NAS: with you, that all things which are written about
KJV: which were written in
INT: all things that have been written in the

John 12:16 V-RPM/P-NNP
GRK: ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα
NAS: that these things were written of Him, and that they had done
KJV: these things were written of him,
INT: of him written and these things

John 20:30 V-RPM/P-NNP
GRK: οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ
NAS: which are not written in this
KJV: are not written in this
INT: not are written in the

Acts 13:29 V-RPM/P-ANP
GRK: περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα καθελόντες ἀπὸ
NAS: out all that was written concerning
KJV: all that was written of
INT: concerning him had been written having taken [him] down from

Revelation 1:3 V-RPM/P-ANP
GRK: ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ὁ γὰρ
NAS: and heed the things which are written in it; for the time
KJV: keep those things which are written therein:
INT: in it written for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
γραφὴ — 24 Occ.
γραφὴν — 4 Occ.
γραφῆς — 3 Occ.
γραφῶν — 4 Occ.
ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page