ἔγραψα
Englishman's Concordance
ἔγραψα (egrapsa) — 19 Occurrences

Romans 15:15 V-AIA-1S
GRK: τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ
NAS: But I have written very boldly
KJV: brethren, I have written the more boldly
INT: More boldly however I did write to you in

1 Corinthians 5:9 V-AIA-1S
GRK: Ἔγραψα ὑμῖν ἐν
NAS: I wrote you in my letter
KJV: I wrote unto you in
INT: I wrote to you in

1 Corinthians 5:11 V-AIA-1S
GRK: νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ
NAS: But actually, I wrote to you not to associate
KJV: But now I have written unto you not
INT: actually moreover I wrote to you not

1 Corinthians 9:15 V-AIA-1S
GRK: τούτων Οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα
NAS: of these things. And I am not writing these things
KJV: neither have I written these things,
INT: of these things neither I wrote moreover these things

2 Corinthians 2:3 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ
NAS: is the very thing I wrote you, so
KJV: And I wrote this same
INT: And I wrote this same

2 Corinthians 2:4 V-AIA-1S
GRK: συνοχῆς καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ
NAS: of heart I wrote to you with many
KJV: anguish of heart I wrote unto you with
INT: distress of heart I wrote to you through

2 Corinthians 2:9 V-AIA-1S
GRK: γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ
NAS: end also I wrote, so
KJV: also did I write, that
INT: indeed also did I write that I might know

2 Corinthians 7:12 V-AIA-1S
GRK: εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν οὐχ
NAS: although I wrote to you, [it was] not for the sake
KJV: though I wrote unto you,
INT: if also I wrote to you not

Galatians 6:11 V-AIA-1S
GRK: ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ
NAS: letters I am writing to you with my own
KJV: a letter I have written unto you
INT: to you letters I wrote with my own

Philemon 1:19 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ
NAS: I, Paul, am writing this with my own
KJV: Paul have written [it] with mine own
INT: I Paul wrote [it] with my own

Philemon 1:21 V-AIA-1S
GRK: ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι εἰδὼς
NAS: in your obedience, I write to you, since I know
KJV: obedience I wrote unto thee,
INT: obedience of you I wrote to you knowing

1 Peter 5:12 V-AIA-1S
GRK: δι' ὀλίγων ἔγραψα παρακαλῶν καὶ
NAS: I regard [him]), I have written to you briefly,
KJV: I suppose, I have written briefly,
INT: because of briefly I wrote exhorting and

1 John 2:13 V-AIA-1S
GRK: τὸν πονηρόν ἔγραψα ὑμῖν παιδία
NAS: the evil one. I have written to you, children,
KJV: the wicked one. I write unto you,
INT: the evil [one] I write to you little children

1 John 2:14 V-AIA-1S
GRK: ἔγραψα ὑμῖν πατέρες
NAS: I have written to you, fathers,
KJV: I have written unto you, fathers,
INT: I have written to you fathers

1 John 2:14 V-AIA-1S
GRK: ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι
NAS: Him who has been from the beginning. I have written to you, young men,
KJV: the beginning. I have written unto you,
INT: from [the] beginning I have written to you young men

1 John 2:21 V-AIA-1S
GRK: οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι
NAS: I have not written to you because
KJV: I have not written unto you because
INT: not I wrote to you because

1 John 2:26 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ
NAS: These things I have written to you concerning
KJV: These [things] have I written unto you
INT: These things I wrote to you concerning

1 John 5:13 V-AIA-1S
GRK: Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have written to you who believe
KJV: These things have I written unto you
INT: These things I wrote to you that

3 John 1:9 V-AIA-1S
GRK: Ἔγραψά τι τῇ
NAS: I wrote something to the church;
KJV: I wrote unto the church: but
INT: I wrote something to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
γραπτὸν — 1 Occ.
γραφαὶ — 3 Occ.
γραφαῖς — 4 Occ.
γραφὰς — 9 Occ.
γραφὴ — 24 Occ.
γραφὴν — 4 Occ.
γραφῆς — 3 Occ.
γραφῶν — 4 Occ.
ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page