γράψω
Englishman's Concordance
γράψω (grapsō) — 2 Occurrences

Acts 25:26 V-ASA-1S
GRK: σχῶ τί γράψω
NAS: I may have something to write.
KJV: I might have somewhat to write.
INT: I might have something to write

Revelation 3:12 V-FIA-1S
GRK: ἔτι καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν
NAS: out from it anymore; and I will write on him the name
KJV: out: and I will write upon him
INT: more and I will write upon him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
γραώδεις — 1 Occ.
ἐγρηγόρησεν — 2 Occ.
γρηγορῇ — 1 Occ.
γρηγορῆσαι — 2 Occ.
γρηγορήσατε — 1 Occ.
γρηγορήσῃς — 1 Occ.
γρηγορεῖτε — 10 Occ.
γρηγορῶμεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page