γράφω
Englishman's Concordance
γράφω (graphō) — 13 Occurrences

1 Corinthians 4:14 V-PIA-1S
GRK: ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα ἀλλ'
NAS: I do not write these things to shame
KJV: I write not these things
INT: shaming you do I write these things but

1 Corinthians 14:37 V-PIA-1S
GRK: ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι
NAS: that the things which I write to you are the Lord's
KJV: the things that I write unto you
INT: let him recognize the things I write to you that

2 Corinthians 13:10 V-PIA-1S
GRK: ταῦτα ἀπὼν γράφω ἵνα παρὼν
NAS: reason I am writing these things
KJV: Therefore I write these things
INT: these things being absent I write that being present

Galatians 1:20 V-PIA-1S
GRK: ἃ δὲ γράφω ὑμῖν ἰδοὺ
NAS: in what I am writing to you, I assure
KJV: the things which I write unto you,
INT: what [things] moreover I write to you Behold

2 Thessalonians 3:17 V-PIA-1S
GRK: ἐπιστολῇ οὕτως γράφω
NAS: letter; this is the way I write.
KJV: epistle: so I write.
INT: letter so I write

1 Timothy 3:14 V-PIA-1S
GRK: Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν
NAS: I am writing these things
KJV: These things write I unto thee, hoping
INT: These things to you I write hoping to come

2 Peter 3:1 V-PIA-1S
GRK: δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν ἐν
NAS: letter I am writing to you in which
KJV: I now write unto you; in
INT: a second to you I write letter in [both]

1 John 2:1 V-PIA-1S
GRK: μου ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα
NAS: My little children, I am writing these things
KJV: these things write I unto you,
INT: my these things I write to you that

1 John 2:7 V-PIA-1S
GRK: ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ἀλλ'
NAS: Beloved, I am not writing a new
KJV: Brethren, I write no new
INT: a commandment new I write to you but

1 John 2:8 V-PIA-1S
GRK: ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ
NAS: On the other hand, I am writing a new
KJV: commandment I write unto you,
INT: a commandment new I write to you which

1 John 2:12 V-PIA-1S
GRK: Γράφω ὑμῖν τεκνία
NAS: I am writing to you, little children,
KJV: I write unto you, little children,
INT: I write to you little children

1 John 2:13 V-PIA-1S
GRK: γράφω ὑμῖν πατέρες
NAS: I am writing to you, fathers, because
KJV: I write unto you, fathers,
INT: I write to you fathers

1 John 2:13 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἀρχῆς γράφω ὑμῖν νεανίσκοι
NAS: Him who has been from the beginning. I am writing to you, young men,
KJV: the beginning. I write unto you,
INT: from [the] beginning I write to you young men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page