γράφειν
Englishman's Concordance
γράφειν (graphein) — 7 Occurrences

2 Corinthians 9:1 V-PNA
GRK: ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν
NAS: For it is superfluous for me to write to you about
KJV: superfluous for me to write to you:
INT: it is writing to you

Philippians 3:1 V-PNA
GRK: τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ
NAS: in the Lord. To write the same things
KJV: the Lord. To write the same things
INT: the same things to write to you to me

1 Thessalonians 4:9 V-PNA
GRK: χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν αὐτοὶ
NAS: need for [anyone] to write to you, for you yourselves
KJV: ye need not that I write unto you: for
INT: need you have [for me] to write to you yourselves

2 John 1:12 V-PNA
GRK: ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην
NAS: many things to write to you, I do not want
KJV: many things to write unto you,
INT: having to you to write not I purposed

3 John 1:13 V-PNA
GRK: καλάμου σοι γράφειν
NAS: to you, but I am not willing to write [them] to you with pen
KJV: and pen write unto thee:
INT: pen to you to write

Jude 1:3 V-PNA
GRK: σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ
NAS: effort to write you about
KJV: all diligence to write unto you of
INT: earnestness using to write to you concerning

Revelation 10:4 V-PNA
GRK: βρονταί ἤμελλον γράφειν καὶ ἤκουσα
NAS: I was about to write; and I heard
KJV: I was about to write: and
INT: thunders I was about to write but I heard

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page