ἱερῷ
Englishman's Concordance
ἱερῷ (hierō) — 32 Occurrences

Matthew 12:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον
KJV: in the temple profane
INT: in the temple the Sabbath

Matthew 21:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς
KJV: bought in the temple, and overthrew
INT: in the temple and the

Matthew 21:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσεν
KJV: to him in the temple; and he healed
INT: in the temple and he healed

Matthew 21:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας
KJV: crying in the temple, and saying,
INT: in the temple and saying

Matthew 26:55 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων
KJV: teaching in the temple, and ye laid
INT: in the temple I sat teaching

Mark 11:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς
KJV: bought in the temple, and overthrew
INT: in the temple and the

Mark 11:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ
KJV: in the temple, there come
INT: in the temple as he is walking of him

Mark 12:35 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λέγουσιν
KJV: while he taught in the temple, How say
INT: in the temple How say

Mark 14:49 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων καὶ
KJV: you in the temple teaching, and
INT: in the temple teaching and

Luke 2:46 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν
KJV: him in the temple, sitting in
INT: in the temple sitting in

Luke 19:47 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ
KJV: in the temple. But
INT: in the temple and

Luke 20:1 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου
KJV: in the temple, and
INT: in the temple and proclaiming the gospel

Luke 21:37 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων τὰς
KJV: teaching in the temple; and at night
INT: in the temple teaching

Luke 21:38 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ
KJV: him in the temple, for to hear him.
INT: in the temple to hear him

Luke 22:53 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε
KJV: in the temple, ye stretched forth
INT: in the temple not you stretched out

Luke 24:53 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν
KJV: in the temple, praising
INT: in the temple blessing

John 2:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας
KJV: in the temple those that sold
INT: in the temple those who sold

John 5:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν
KJV: him in the temple, and said
INT: in the temple and said

John 7:28 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ
KJV: Jesus in the temple as he taught,
INT: in the temple teaching

John 8:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐδεὶς
KJV: as he taught in the temple: and no man
INT: in the temple and no one

John 10:23 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ
KJV: walked in the temple in Solomon's
INT: in the temple in the

John 11:56 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί
KJV: in the temple, What
INT: in the temple standing What

John 18:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου πάντες
KJV: and in the temple, whither the Jews
INT: in the temple where always

Acts 2:46 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ κλῶντές τε
KJV: in the temple, and
INT: in the temple breaking moreover

Acts 5:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ
KJV: speak in the temple to the people all
INT: in the temple to the people

Acts 5:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ
KJV: standing in the temple, and teaching
INT: in the temple standing and

Acts 5:42 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ'
KJV: daily in the temple, and in every
INT: in the temple and in

Acts 21:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα
KJV: him in the temple, stirred up all
INT: in the temple stirred up all

Acts 22:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με
KJV: prayed in the temple, I was
INT: in the temple became I

Acts 24:12 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με
KJV: me in the temple disputing with
INT: in the temple did they find me

Acts 24:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ οὐ μετὰ
KJV: purified in the temple, neither with
INT: in the temple not with

Acts 26:21 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι
KJV: in the temple, and went about
INT: in the temple attempted to kill

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page