ἱμάτιον
Englishman's Concordance
ἱμάτιον (himation) — 16 Occurrences

Matthew 5:40 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἱμάτιον
NAS: let him have your coat also.
KJV: him have [thy] cloke also.
INT: also [your] cloak

Matthew 24:18 N-ANS
GRK: ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
NAS: back to get his cloak.
KJV: to take his clothes.
INT: to take the cloak of him

Mark 2:21 N-ANS
GRK: ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ
NAS: on an old garment; otherwise
KJV: on an old garment: else the new piece
INT: sews on clothing old if

Mark 10:50 N-ANS
GRK: ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας
NAS: Throwing aside his cloak, he jumped
KJV: his garment, rose,
INT: having cast away the cloak of him having risen up

Mark 13:16 N-ANS
GRK: ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ
NAS: back to get his coat.
KJV: for to take up his garment.
INT: to take the clothing of him

Luke 5:36 N-ANS
GRK: ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ
NAS: it on an old garment; otherwise
KJV: upon an old; if otherwise, then
INT: puts [it] on a garment old if

Luke 6:29 N-ANS
GRK: σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν
NAS: and whoever takes away your coat, do not withhold
KJV: that taketh away thy cloke forbid not
INT: your cloak also the

Luke 8:27 N-ANS
GRK: οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν
NAS: and who had not put on any clothing for a long
KJV: ware no clothes, neither abode
INT: not was wearing clothing and in

Luke 22:36 N-ANS
GRK: πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ
NAS: sword is to sell his coat and buy one.
KJV: let him sell his garment, and buy
INT: let him sell the cloak of him and

John 19:2 N-ANS
GRK: κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον
NAS: and put a purple robe on Him;
KJV: him a purple robe,
INT: head and a robe purple cast around

John 19:5 N-ANS
GRK: τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ λέγει
NAS: and the purple robe. [Pilate] said
KJV: the purple robe. And
INT: the purple robe and he says

Acts 12:8 N-ANS
GRK: Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ
NAS: to him, Wrap your cloak around
KJV: unto him, Cast thy garment about thee,
INT: Wrap around [you] the cloak of you and

Hebrews 1:11 N-NNS
GRK: πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται
NAS: WILL BECOME OLD LIKE A GARMENT,
KJV: shall wax old as doth a garment;
INT: [they] all as a garment will grow old

Hebrews 1:12 N-ANS
GRK: αὐτούς ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται
NAS: THEM UP; LIKE A GARMENT THEY WILL ALSO
INT: them like a garment also they will be changed

Revelation 19:13 N-ANS
GRK: καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι
NAS: [He is] clothed with a robe dipped
KJV: he [was] clothed with a vesture dipped
INT: and clothed with a garment dipped in blood

Revelation 19:16 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ
NAS: And on His robe and on His thigh
KJV: he hath on [his] vesture and on
INT: upon the clothing and upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page