ὄχλῳ
Englishman's Concordance
ὄχλῳ (ochlō) — 12 Occurrences

Matthew 15:35 N-DMS
GRK: παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ
NAS: And He directed the people to sit down
KJV: he commanded the multitude to sit down
INT: he having commanded the crowds to sit down on

Matthew 27:15 N-DMS
GRK: ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν
NAS: to release for the people [any] one
KJV: to release unto the people a
INT: one to the multitude prisoner whom

Mark 5:27 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο
NAS: she came up in the crowd behind
KJV: came in the press behind, and touched
INT: in the crowd behind touched

Mark 5:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς
NAS: turned around in the crowd and said,
KJV: in the press, and said,
INT: in the crowd said Who

Mark 8:6 N-DMS
GRK: παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ
NAS: And He directed the people to sit down
KJV: he commanded the people to sit down
INT: he directs the crowd to recline on

Mark 8:6 N-DMS
GRK: παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ
NAS: to them, and they served them to the people.
KJV: they did set [them] before the people.
INT: they set [it] before the crowd

Mark 15:15 N-DMS
GRK: βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν
NAS: to satisfy the crowd, Pilate
KJV: to content the people, released
INT: desiring to the crowd that which [was] satisfactory

Luke 7:9 N-DMS
GRK: ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω
NAS: and said to the crowd that was following
KJV: and said unto the people that followed
INT: following him crowd said I say

Luke 9:16 N-DMS
GRK: παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ
NAS: to set before the people.
KJV: to set before the multitude.
INT: to set before the crowd

Luke 13:14 N-DMS
GRK: ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ
NAS: [began] saying to the crowd in response,
KJV: day, and said unto the people, There are
INT: said to the crowd Six

John 7:43 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ δι' αὐτόν
NAS: occurred in the crowd because
KJV: among the people because
INT: in the crowd because of him

Acts 21:34 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ μὴ δυναμένου
NAS: But among the crowd some were shouting
KJV: among the multitude: and
INT: in the crowd not being able

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page