ὄχλος
Englishman's Concordance
ὄχλος (ochlos) — 46 Occurrences

Matthew 9:25 N-NMS
GRK: ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος εἰσελθὼν ἐκράτησεν
NAS: But when the crowd had been sent
KJV: when the people were put forth,
INT: had been put out the crowd having entered he took hold of

Matthew 13:2 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν
NAS: and the whole crowd was standing
KJV: and the whole multitude stood on
INT: all the crowd on the

Matthew 20:29 N-NMS
GRK: ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: Jericho, a large crowd followed Him.
KJV: a great multitude followed
INT: followed him a crowd great

Matthew 20:31 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς
NAS: The crowd sternly told
KJV: And the multitude rebuked them,
INT: moreover [the] crowd rebuked them

Matthew 21:8 N-NMS
GRK: δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν
NAS: Most of the crowd spread their coats
KJV: a very great multitude spread
INT: moreover most of [the] crowd spread their

Matthew 26:47 N-NMS
GRK: μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ
NAS: by a large crowd with swords
KJV: him a great multitude with swords
INT: with him a crowd great with

Mark 2:13 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς
NAS: and all the people were coming
KJV: and all the multitude resorted unto
INT: all the crowd came to

Mark 3:20 N-NMS
GRK: πάλιν ὁ ὄχλος ὥστε μὴ
NAS: home, and the crowd gathered
KJV: And the multitude cometh together
INT: again a crowd so that not

Mark 3:32 N-NMS
GRK: περὶ αὐτὸν ὄχλος καὶ λέγουσιν
NAS: A crowd was sitting around
KJV: And the multitude sat about
INT: around him a crowd and they said

Mark 4:1 N-NMS
GRK: πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος ὥστε
NAS: And such a very large crowd gathered
KJV: him a great multitude, so that he
INT: to him a crowd great so that

Mark 4:1 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν
NAS: and the whole crowd was by the sea
KJV: and the whole multitude was by
INT: all the crowd close to the

Mark 5:21 N-NMS
GRK: πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ'
NAS: a large crowd gathered
KJV: much people gathered
INT: other side was gathered a crowd great to

Mark 5:24 N-NMS
GRK: ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ
NAS: with him; and a large crowd was following
KJV: and much people followed him,
INT: followed him a crowd great and

Mark 9:15 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν
NAS: when the entire crowd saw
KJV: all the people, when they beheld
INT: all the crowd having seen him

Mark 9:25 N-NMS
GRK: ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ
NAS: saw that a crowd was rapidly gathering,
KJV: that the people came running together,
INT: that was running together a crowd he rebuked the

Mark 11:18 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ
NAS: of Him, for the whole crowd was astonished
KJV: all the people was astonished
INT: indeed the crowd were astonished at

Mark 12:37 N-NMS
GRK: ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ
NAS: And the large crowd enjoyed
KJV: And the common people heard him
INT: the great crowd heard him

Mark 12:41 N-NMS
GRK: πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν
KJV: and beheld how the people cast money
INT: how the crowd cast money

Mark 14:43 N-NMS
GRK: μετ' αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν
NAS: up accompanied by a crowd with swords
KJV: him a great multitude with swords
INT: with him a crowd with swords

Mark 15:8 N-NMS
GRK: ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι
NAS: The crowd went up and began
KJV: And the multitude crying aloud began
INT: having cried out the crowd began to beg [him to do]

Luke 5:29 N-NMS
GRK: καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν
NAS: and there was a great crowd of tax collectors
KJV: a great company of publicans
INT: and there was a multitude great of tax collectors

Luke 6:17 N-NMS
GRK: πεδινοῦ καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν
NAS: and [there was] a large crowd of His disciples,
KJV: and the company of his
INT: level and crowd large of disciples

Luke 6:19 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι
NAS: And all the people were trying
KJV: the whole multitude sought
INT: all the crowd sought to touch

Luke 7:11 N-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς
NAS: by a large crowd.
KJV: and much people.
INT: of him and a crowd great

Luke 7:12 N-NMS
GRK: χήρα καὶ ὄχλος τῆς πόλεως
NAS: and a sizeable crowd from the city
KJV: and much people of the city was
INT: a widow and a crowd of the town

Luke 8:40 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ ὄχλος ἦσαν γὰρ
NAS: returned, the people welcomed
KJV: was returned, the people [gladly] received
INT: him the crowd they were indeed

Luke 9:37 N-NMS
GRK: συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: a large crowd met
KJV: the hill, much people met him.
INT: met him a crowd great

Luke 13:17 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ
NAS: and the entire crowd was rejoicing
KJV: and all the people rejoiced for
INT: all the crowd were rejoicing at

Luke 22:47 N-NMS
GRK: λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος καὶ ὁ
NAS: behold, a crowd [came], and the one called
KJV: behold a multitude, and
INT: as he was speaking behold a crowd and he who

John 6:2 N-NMS
GRK: δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς ὅτι
NAS: A large crowd followed Him, because
KJV: And a great multitude followed him,
INT: moreover him a crowd great because

John 6:5 N-NMS
GRK: ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς
NAS: that a large crowd was coming
KJV: saw a great company come unto
INT: that a great crowd is coming to

John 6:22 N-NMS
GRK: ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς
NAS: The next day the crowd that stood
KJV: The day following, when the people which
INT: next day the crowd which stood on

John 6:24 N-NMS
GRK: εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς
NAS: So when the crowd saw that Jesus
KJV: When the people therefore saw
INT: saw the crowd that Jesus

John 7:20 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις
NAS: The crowd answered, You have
KJV: The people answered and
INT: Answered the crowd A demon you have

John 7:49 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ
NAS: But this crowd which does not know
KJV: But this people who knoweth
INT: But the crowd this which

John 12:9 N-NMS
GRK: οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ
NAS: The large crowd of the Jews then
KJV: Much people of the Jews
INT: therefore a crowd great of

John 12:12 N-NMS
GRK: ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ
NAS: the large crowd who had come
KJV: much people that were come
INT: next day the crowd great

John 12:17 N-NMS
GRK: οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν
NAS: So the people, who were with Him when
KJV: The people therefore that was
INT: therefore the crowd that was

John 12:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν
NAS: also the people went and met
KJV: For this cause the people also met
INT: him the crowd because it heard

John 12:29 N-NMS
GRK: ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς
NAS: So the crowd [of people] who stood
KJV: The people therefore, that stood by,
INT: Therefore [the] crowd which stood [there]

John 12:34 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ὄχλος Ἡμεῖς ἠκούσαμεν
NAS: The crowd then answered
KJV: The people answered him,
INT: him the crowd We heard

Acts 1:15 N-NMS
GRK: ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ
NAS: of the brethren (a gathering of about
KJV: (the number of names
INT: was moreover [the] number of names together

Acts 6:7 N-NMS
GRK: πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων
NAS: and a great many of the priests
KJV: a great company of the priests
INT: a great moreover multitude of the priests

Acts 11:24 N-NMS
GRK: καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ
NAS: And considerable numbers were brought
KJV: much people was added
INT: And was added a crowd large to the

Acts 16:22 N-NMS
GRK: συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν
NAS: The crowd rose up together against
KJV: And the multitude rose up together
INT: rose up together the crowd against them

Revelation 7:9 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς ὃν
NAS: a great multitude which
KJV: lo, a great multitude, which no man
INT: and behold a crowd great which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page